ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Universities
india.gov.in
યુનિવર્સિટીઓ
યુનિવર્સ‍િટીઝ

સંશોધન સંસ્‍થાઓ, રાષ્‍ટ્રની મહત્‍વની સંસ્‍થાઓ તેમજ યુનિવર્સ‍િટીઓની યાદી

ક્રમ નંબર

યુનિવર્સ‍િ ટીના નામ

પ્રબંધક :

કેન્‍દ્ર / રાજ્ય / ખાનગી

ગુજરાત યુન‍િવર્સ‍િટી, અમદાવાદ

રાજ્ય

વીર નર્મદ દક્ષ‍િણ ગુજરાત યુન‍િવર્સ‍િટી, સુરત

રાજ્ય

હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુન‍િવર્સ‍િટી, પાટણ

રાજ્ય

સરદાર પટેલ યુન‍િવર્સ‍િટી, વલ્‍લ્‍ભ વિદ્યાનગર

રાજ્ય

સૌરાષ્‍ટ્ર યુન‍િવર્સ‍િટી, રાજકોટ

રાજ્ય

ભાવનગર યુન‍િવર્સ‍િટી, ભાવનગર

રાજ્ય

ક્રાન્‍ત‍િગુરૂ શ્‍યામજી કૃષ્‍ણવર્મા કચ્‍છ યુન‍િવર્સ‍િટી, ભુજ

રાજ્ય

શ્રી સોમનાથ સંસ્‍કૃત યુન‍િવર્સ‍િટી, વેરાવળ

રાજ્ય

ધ મહારાજા સયાજીરાવ યુન‍િવર્સ‍િટી, વડોદરા

રાજ્ય

૧૦

ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુન‍િવર્સ‍િટી, અમદાવાદ

રાજ્ય

૧૧

ચિલ્‍ડ્રન્‍સ યુન‍િવર્સ‍િટી, ગાંધીનગર .

રાજ્ય

૧૨

ગુજરાત ફોરેન્‍સીક સાયન્‍સ યુન‍િવર્સ‍િટી, ગાંધીનગર

રાજ્ય

૧૩

રક્ષા શક્ત‍િ યુન‍િવર્સ‍િટી, ગાંધીનગર

રાજ્ય

૧૪

કામધેનુ યુન‍િવર્સ‍િટી, ગાંધીનગર

રાજ્ય

૧૫

આણંદ એગ્રીકલ્‍ચરલ યુન‍િવર્સ‍િટી, આણંદ .

રાજ્ય

૧૬

નવસારી એગ્રીકલ્‍ચરલ યુન‍િવર્સ‍િટી, નવસારી

રાજ્ય

૧૭

સરદાર કૃષ‍િનગર દાંતીવાડા એગ્રીકલ્‍ચરલ યુન‍િવર્સ‍િટી, સાબરકાંઠા

રાજ્ય

૧૮

જુનાગઢ એગ્રીકલ્‍ચરલ યુન‍િવર્સ‍િટી, જુનાગઢ

રાજ્ય

૧૯

ગુજરાત ટેકનોલોજી યુન‍િવર્સ‍િટી, અમદાવાદ

રાજ્ય

૨૦

ગુજરાત આયુર્વેદ યુન‍િવર્સ‍િટી, જામનગર

રાજ્ય

૨૧

ધ ઇન્‍ડ‍િયન ઇન્‍સ્‍ટ‍િટયુટ ઓફ ટીચર એજ્યુકેશન, ગાંધીનગર

રાજ્ય

૨૨

સેન્‍ટ્રલ યુન‍િવર્સ‍િટી ઓફ ગુજરાત, ગાંધીનગર

કેન્‍દ્ર

૨૩

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ

કેન્‍દ્ર (Deemed Uni.)

૨૪

સુમનદિપ વિદ્યાપીઠ, વડોદરા

કેન્‍દ્ર (Deemed Uni.)

૨૫

ધરમસિંહ દેસાઇ યુન‍િવર્સ‍િટી, નડીયાદ

ખાનગી અનુદાન પ્રાપ્‍ત કર્તા

૨૬

સેન્‍ટર ફોર એન્‍વાર્ટમેન્‍ટલ પ્‍લાનિંગ એન્‍ડ ટેકનોલોજી યુન‍િવર્સ‍િટી, અમદાવાદ (સીઇપીટી)

ખાનગી અનુદાન પ્રાપ્‍ત કર્તા

૨૭

ગુજરાત નેશનલ લો યુનિવર્સ‍િટી, અમદાવાદ (જીએનએલયુ)

રાજ્ય

૨૮

નિરમા યુન‍િવર્સ‍િટી, અમદાવાદ

ખાનગી

૨૯

ગણપત યુન‍િવર્સ‍િટી, વિદ્યાનગર .

ખાનગી

૩૦

ધીરૂભાઇ અંબાણી ઇન્‍સ્‍ટ‍િટયુટ ઓફ ઇર્ન્‍ફમેશન એન્‍ડ કોમ્‍યુનિકેશન ટેકનોલોજી, ગાંધીનગર

ખાનગી

૩૧

પંડિત દિનદયાલ પેટ્રોલિયમ યુન‍િવર્સ‍િટી, જીએસપીસી ભવન, ગાંધીનગર

ખાનગી

૩૨

કડી સર્વ વિશ્વ વિદ્યાલય, ગાંધીનગર

ખાનગી

૩૩

કેલોર્ક્ષ ટીચર્સ યુન‍િવર્સ‍િટી, અમદાવાદ

ખાનગી

૩૪

ચરોતર યુન‍િવર્સ‍િટી ઓફ સાયન્‍સ એન્‍ડ ટેકનોલોજી, આણંદ

ખાનગી

૩૫

નવરચના યુન‍િવર્સ‍િટી, વડોદરા

ખાનગી

૩૬

અમદાવાદ યુન‍િવર્સ‍િટી, અમદાવાદ

ખાનગી

૩૭

ઇન્‍ડ‍િયન ઇન્‍સ્‍ટ‍િટયુટ ઓફ મેનેજમેન્‍ટ, અમદાવાદ

રાષ્‍ટ્રીય મહત્‍વની સંસ્‍થા

૩૮

ઇન્‍ડ‍િયન ઇન્‍સ્‍ટ‍િટયુટ ઓફ ટેકનોલોજી, ગાંધીનગર .

રાષ્‍ટ્રીય મહત્‍વની સંસ્‍થા

૩૯

સરદાર વલ્‍લભભાઇ નેશનલ ઇન્‍સ્‍ટ‍િટયુટ ઓફ ટેકનોલોજી, સુરત (એસ.વી.એન.આઇ.ટી.)

રાષ્‍ટ્રીય મહત્‍વની સંસ્‍થા

૪૦

નેશનલ ઇન્‍સ્‍ટ‍િટયુટ ઓફ ડિઝાઇન, અમદાવાદ

રાષ્‍ટ્રીય મહત્‍વની સંસ્‍થા

૪૧

ઇન્‍સ્‍ટ‍િટયુટ ઓફ રૂરલ મેનેજમેન્‍ટ, આણંદ (આઇ.આર.એમ.એ.)

રાષ્‍ટ્રીય મહત્‍વની સંસ્‍થા

૪૨

ફિઝિકલ રીસર્ચ લેબોરેટરી, અમદાવાદ (પી.આર.એલ.)

રાષ્‍ટ્રીય મહત્‍વની સંસ્‍થા

૪૩

પ્‍લાસ્‍મા રીસર્ચ ઇન્‍સ્‍ટ‍િટયુટ , ગાંધીનગર

રાષ્‍ટ્રીય મહત્‍વની સંસ્‍થા

૪૪

એલ. ડી. ઇન્‍સ્‍ટ‍િટયુટ ઓફ ઇન્‍ડોલોજી, અમદાવાદ

રાજ્ય

૪૫

શ્રી મહર્ષ‍િ વેદ વિજ્ઞાન એકેડેમી, અમદાવાદ

રાજ્ય

૪૬

ગુજરાત રીસર્ચ સોસાયટી, અમદાવાદ

રાજ્ય

૪૭

એસ. પી. ઇન્‍સ્‍ટ‍િટયુટ ઓફ ઇકોનોમિક્સ એન્‍ડ સોશિયલ રીસર્ચ, અમદાવાદ

રાજ્ય

૪૮

ગુજરાત ઇન્‍સ્‍ટ‍િટયુટ ઓફ ડેવલપમેન્‍ટ રીસર્ચ, અમદાવાદ

રાજ્ય

૪૯

બી. જે. અધ્‍યયન એન્‍ડ સંશોધન વિદ્યાભવન, અમદાવાદ

રાજ્ય

૫૦

ધ્‍વારકા સંસ્‍કૃત એકેડેમી એન્‍ડ ઇન્‍ડોલોજીકલ રીસર્ચ ઇન્‍સ્‍ટ‍િટયુટ, ધ્‍વારકા

રાજ્ય

૫૧

સેન્‍ટર ફોર સોશિયલ સ્‍ટડીઝ, સુરત

રાજ્ય

૫૨

બી. એમ. ઇન્‍સ્‍ટ‍િટયુટ ઓફ મેન્‍ટલ હેલ્‍થ, અમદાવાદ

રાજ્ય