સંપર્ક
સંપર્ક

સાક્ષરતા અને નિરંતર શિક્ષણ નિયામકની કચેરી
બ્લોક નં.૧૨,
ડો. જીવરાજ મહેતા ભવન,

ગાંધીનગર

ઇ-મેલ: sarshvatiyatra.gujarat@gmail.com
ફોન નં: ૦૭૯-૨૩૨૫૪૦૨૫, ૦૭૯-૨૩૨૫૪૦૨૧, ૦૭૯-૨૩૨૫૪૦૨૪
ફેકસ નં: ૦૭૯-૨૩૨૫૪૦૨૩
ક્રમ નામ હોદ્દો
શ્રી એમ. એ. પટેલ નિયામકશ્રી
શ્રી ભરત ઉપાધ્‍યાય મદદનીશ નિયામકશ્રી
શ્રી એસ. બી. દવે હિસાબી અધિકારી
શ્રી એન. પી. ડબગર સીનીયર કારકુન
શ્રી એમ. આર. પરમાર સીનીયર કારકુન
શ્રી આર. આઇ. પ્રજાપતી જુનીયર કારકુન
શ્રી આર. જી. મકવાણાટાઇપીસ્‍ટ
શ્રી શૈલેષ મકવાણા પ્રેરક (એમ.સી.એ.)
શ્રીમતિ વંદના પટેલ પ્રેરક (એમ.બી.એ.)
૧૦શ્રી અજીત મેર પ્રેરક (બી.એઙ)
૧૧કુ. ગીતા પરમાર પ્રેરક (બી.એઙ)
૧૨શ્રીમતિ એચ. કે. પરમાર પટાવાળા
૧૩શ્રી એ. જી. દાતાણીયા પટાવાળા