સંપર્ક
નોન સાક્ષર - નાયબ જિલ્‍લા નિરંતર શિક્ષણની કચેરીના પ્રેરકોના નામ તથા મોબાઇલ નંબર
ક્રમ જિલ્‍લાનું નામ પ્રેરકનું નામ મોબાઇલ નંબર
અમદાવાદ --
આણંદ દિવાન યાસ્‍મીના એમ. ૮૧૪૦૭૪૨૧૪૨
--પરમાર મીનાબેન ડી. ૯૯૭૮૧૫૧૦૧૩
ભરૂચ --
સુરત --
વલસાડ પટેલ હીનાબેન છીબુભાઇ ૯૮૭૯૨૧૯૨૮૭
--પટેલ દિપ્‍તી ડી. ૯૭૨૫૪૪૬૨૨૪
--પટેલ કિન્‍નરી નવીનભાઇ ૯૯૨૫૦૮૮૨૯૩
નવસારી ચંદ્રકાંત એમ. સોલંકી ૯૪૨૭૭૮૩૫૯૭
ગાંધીનગર પટેલ ડિમ્‍પલ એન. ૯૮૨૪૩૯૬૬૮૧
--ચૌધરી હેતલ એસ. ૯૪૦૮૬૧૫૯૪૭
--પટેલ વિશાખા પી. ૯૯૨૪૧૩૬૬૬૭
મહેસાણા --
રાજકોટ --
૧૦ વડોદરા --
૧૧ ખેડા --
૧૨ પોરબંદર ઓડેદરા મુળુ એમ. ૯૮૭૯૪૩૧૮૯૫
૧૩ તાપી --