ઉપયોગી કડીઓ
મહત્વની વેબસાઇટ
ગુજરાત યુનિવર્સીટીwww.gujaratuniversity.org
સૌરાષ્‍ટ્ર યુનિવર્સીટી www.saurashtrauniversity.edu
હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સીટીwww.ngu.ac.in
જુનાગઢ કૃષિ‍ યુનિવર્સીટીwww.jau.ac.in
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદwww.gujaratvidyapith.org
યુનિવર્સીટી ગ્રાન્‍ટસ કમિશનwww.ugc.ac.in
ગુજરાત માધ્‍યમિક શિક્ષણ બોર્ડwww.gseb.org
ઓલ ઇન્‍ડીયા કાઉન્‍સીલ ઓફ ટેકનીકલ એજયુકેશનwww.aicte.ernet.in
ડાયરેકટર ઓફ ટેકનીકલ એજયુકેશનwww.dte.org.in
રોજગાર સમાચારwww.gujaratpublications.com
બનારસ હિન્‍દુ યુનિવર્સીટી, વારણસીwww.bhu.ac.in
ફીલ્‍મ એન્‍ડ ટેલીવીઝન ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ ઇન્‍ડીયા, પુનેwww.ftiindia.org
એમ.એસ.યુનિવર્સીટી, વડોદરાwww.msub.edu.
યુનિવર્સીટી ઓફ બોમ્બે, મુંબઇwww.mu.ac.in
નેશનલ ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ ડીઝાઇન, અમદાવાદ www.nid.edu
ઓલ ઇન્‍ડીયા ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ મેડીકલ સાયન્‍સ, ન્‍યુ દિલ્‍હીwww.aiims.ac.in
ઇન્‍ડીયન ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ સાયન્‍સ, બેંગલોરwww.iisc.ernet.in
મદુરાઇ કામરજ યુનિવર્સીટીwww.mkuniversity.org
આઇ.આઇ.ટી., મુંબઇwww.iitb.ac.in
નેશનલ કાઉન્‍સીલ ઓફ હોટલ મેનેજમેન્‍ટwww.nchmct.org
નેશનલ ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ ફેશન ટેકનોલોજીwww.niftindia.org
એન.ડી.ટી. વુમન્‍સ યુનિવર્સીટી, મુંબઇ www.sndt.edu.
ટાટા ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ સોશીયલ સાયન્‍સ, મુંબઇwww.tiss.edu.
ઇટયુરીયલ સોસાયટી ઓફ ઇન્‍ડીયા, મુંબઇwww.actuariesindia.org
બિરલા ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ ટેકનોલોજી, પીલાનીwww.bits-pilani.ac.in
ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ ચાર્ટડ એકાઉન્‍ટસ ઓફ ઇન્‍ડીયાwww.icai.nic.in
ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ ચાર્ટડ એકાઉન્‍ટન્‍ટસ ઓફ ઇન્‍ડીયક, કલકત્તાwww.icwai.com
આઇ.આઇ.એમ., અમદાવાદwww.iimahd.ernet.in
જવાહરલાલ નહેરૂ યુનિવર્સીટી, દિલ્‍હીwww.jnu.ac.in
અનામલાઇ યુનિવર્સીટી, અનામલાઇનગરwww.tnuniv.ac.in
ઇન્ડીયન ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ માસ કોમ્‍યુનિકેશનwww.iimc.nic.in