સંપર્ક
સંપર્ક

સાક્ષરતા અને નિરંતર શિક્ષણ નિયામકની કચેરી
બ્લોક નં.૧૨,
ડો. જીવરાજ મહેતા ભવન,

ગાંધીનગર

ઇ-મેલ : slmagujarat@gmail.com
ફોન નં : ૦૭૯-૨૩૨૫૪૦૨૫, ૦૭૯-૨૩૨૫૪૦૨૧, ૦૭૯-૨૩૨૫૪૦૨૪
ક્રમ અધિકારીશ્રી / કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદ્દો મોબાઇલ નંબર કચેરીનો નંબર
શ્રી બી. પી. ચૌહાણ (ઈન્ચાર્જ) નિયામક ૯૪૨૯૩૭૦૭૪૫ ૦૭૯-૨૩૨૫૪૦૨૫
શ્રીમતી એસ. ડી. પટેલ મદદનીશ નિયામક ૯૯૦૪૫૪૭૩૦૫ ૦૭૯-૨૩૨૫૪૦૨૧
શ્રી. એમ. એસ. પરમાર (ઈન્ચાર્જ) હિસાબી અધિકારી ૯૪૨૯૬૨૦૭૩૩ ૦૭૯-૨૩૨૫૪૦૨૪
શ્રી. એમ. આર. પરમાર સિનીયર કલાર્ક ૯૯૨૪૯૮૯૪૩૨ -
શ્રી આર. જી. મકવાણા ગુજરાતી ટાઇપીસ્‍ટ ૮૫૧૧૧૮૭૭૫૬ -
શ્રી આર. સી. બારડ જુ. કલાર્ક ૯૩૭૭૭૩૯૩૯૬ -
શ્રી બી. એ. પટેલ સિનીયર કલાર્ક ૯૭૩૭૫૧૭૧૨૮ ૦૭૯-૨૩૨-૫૪૦૨૪
શ્રી જી. બી. રાઠોડ સિનીયર કલાર્ક ૯૬૦૧૧૨૧૪૬૬ ૦૭૯-૨૩૨-૫૪૦૨૪
શ્રી અરવિંદભાઇ દાતણીયા પટાવાળા - -
૧૦ શ્રીમતિ હંસાબેન પરમાર પટાવાળા - -
૧૧ શ્રી ગજેન્દ્રસિંહ ડ્રાયવર ૯૭૨૩૪૪૭૧૭૭ -