About Department
News
Live News
 
સાક્ષર ભારત યોજના હેઠળ જિલ્લા અને તાલુકા કોઓર્ડીનેટરની અરજી કરવા માટે કચેરીના સરનામાં  
જિલ્લા અને તાલુકા કોઓર્ડીનેટરની જગ્યા માટે અરજીનો નમુનો  
જિલ્લા અને તાલુકા કોઓર્ડીનેટરની નિમણુંક અંગેની જાહેરાત  
 
Archieve News
 
તા. ૧૯મી માર્ચ -૨૦૧૭ નાં રોજ સાક્ષરતા અને નિરંતર શિક્ષણ નિયામકની કચેરી, ગાંધીનગર ધ્વારા સાક્ષર ભારત અને સરસ્વતિ યાત્રા યોજના અંતર્ગત તમામ ગ્રામ પંચાયત કક્ષાએ ૧૫ થી વધુ વયજૂથનાં નિરક્ષરોની પરીક્ષાનું આયોજન વધુ માહિતી માટે અહિં કિલક કરો......  
[New] જિલ્લા અને તાલુકા કોઓર્ડીનેટરની જગ્યા માટે અરજીનો નમુનો  
[New] જિલ્લા અને તાલુકા કોઓર્ડીનેટરની નિમણુંક અંગેની જાહેરાત  
[New] સરસ્વતીયાત્રા યોજના હેઠળ જિલ્લા અને તાલુકા કો-ઓર્ડીનેટરની અરજી કરવા માટે સરનામાની યાદી  
[New] સાક્ષરભારત યોજના હેઠળ જિલ્લા અને તાલુકા કો-ઓર્ડીનેટરની અરજી કરવા માટે સરનામાની યાદી  
1234567