About Department
News
Live News
 
No Live News Found !
 
Archieve News
 
સાક્ષર ભારત યોજના હેઠળ જિલ્લા અને તાલુકા કોઓર્ડીનેટરની અરજી કરવા માટે કચેરીના સરનામાં  
જિલ્લા અને તાલુકા કોઓર્ડીનેટરની જગ્યા માટે અરજીનો નમુનો  
જિલ્લા અને તાલુકા કોઓર્ડીનેટરની નિમણુંક અંગેની જાહેરાત  
તા. ૧૯મી માર્ચ -૨૦૧૭ નાં રોજ સાક્ષરતા અને નિરંતર શિક્ષણ નિયામકની કચેરી, ગાંધીનગર ધ્વારા સાક્ષર ભારત અને સરસ્વતિ યાત્રા યોજના અંતર્ગત તમામ ગ્રામ પંચાયત કક્ષાએ ૧૫ થી વધુ વયજૂથનાં નિરક્ષરોની પરીક્ષાનું આયોજન વધુ માહિતી માટે અહિં કિલક કરો......  
[New] જિલ્લા અને તાલુકા કોઓર્ડીનેટરની જગ્યા માટે અરજીનો નમુનો  
1234567