About Department
News
Live News
 
[New] સાક્ષર ભારત અને સરસ્વતી યાત્રા માર્ગદર્શિકા અને કાર્ય યોજના  
[New] સેતુ વચનમાલા  
[New] જનચેતન  
સ્વયંસેવક માર્ગદર્શિકા  
સ્વયંસેવકની પસંદગી માટેની જાહેરાત  
 
Archieve News
 
[New] જિલ્લા અને તાલુકા કોઓર્ડીનેટરની જગ્યા માટે અરજીનો નમુનો  
[New] જિલ્લા અને તાલુકા કોઓર્ડીનેટરની નિમણુંક અંગેની જાહેરાત  
[New] સરસ્વતીયાત્રા યોજના હેઠળ જિલ્લા અને તાલુકા કો-ઓર્ડીનેટરની અરજી કરવા માટે સરનામાની યાદી  
[New] સાક્ષરભારત યોજના હેઠળ જિલ્લા અને તાલુકા કો-ઓર્ડીનેટરની અરજી કરવા માટે સરનામાની યાદી  
તા.૨૧/૮/૨૦૧૬ના રોજ સવારના ૧૦.૦૦ કલાક થી સાંજના ૧૭.૦૦ કલાક સુધી “સાક્ષર ભારત” યોજના અને “સરસ્વતી યાત્રા”  
12345