સંપર્ક
જનશિક્ષણ સંસ્‍થાનના સરનામા
અં.
નં.
સરનામુંહોદ્દેદારનું નામ ફોન નંબરફેકસ નંબરમોબાઈલ
નંબર
નિયામકશ્રી જન શિક્ષણ સંસ્‍થાન,
કાનજીભાઈ દેસાઈ સમાજ શિક્ષણ ભવન,
મ્‍યુઝિયમ પાસે, ચોક, સુરત
શ્રીમતી મનિષા વશી.૦૨૬૧-
૨૫૯૮૮૩૪
૨૫૯૨૩૦૬૯૮૨૫૨૪૫૩૩૦
નિયામકશ્રી જન શિક્ષણ સંસ્‍થાન,
કોર્ટ રોડ, સરકારી ટ્રેજરી સામે,
અંજમને તાલીમ ઈદારા,
કોર્ટ રોડ પાસે, ભરૂચ
શ્રી ઝેડ. એસ. સૈયદ૦૨૬૪૨-
૨૬૦૦૮૨
૨૪૨૬૬૨૯૪૨૬૮૮૯૫૪૨
નિયામકશ્રી જન શિક્ષણ સંસ્‍થાન
કાછીયા પટેલ વાડી,
શીયાબાગ, પોલોગ્રાઉન્‍ડની પાસે,
વડોદરા- ૩૯૦૦૦૧
શ્રી ઈન્‍દ્રવદન પટેલ૦૨૬૫-
૨૪૩૧૪૮૩
૨૪૨૨૬૪૪૯૪૨૬૦૭૩૭૫૩
નિયામકશ્રી જન શિક્ષણ સંસ્‍થાન
સમાજવિદ્યા ભવન, ગુજરાત યુનિવર્સિટી,
નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯
0૭૯-
૨૬૩૦૭૪૯૯
૨૬૩૦૧૧૫૧૯૭૯૭૧૯૦૦૬૫
નિયામકશ્રી જન શિક્ષણ સંસ્‍થાન
વેપારીજીન, રીલીફ કોમ્‍પ્‍લીક્ષ,
કલોલ, જિ. ગાંધીનગર
કુ. લતાબેન માલસરીયા૦૨૭૬૪-
૨૨૦૭૭૯,
૨૫૮૩૧૨
--
નિયામકશ્રી જન શિક્ષણ સંસ્‍થાન
ગ્રામીણ સ્‍વભિમાન, ઈન્‍દ્રપ્રસ્‍થ,
નવી દૂધઈ, તા. અંજાર, જિ. કચ્‍છ
શ્રી સી.કે. પોરવાલ૦૨૮૩૬-
૨૮૭૬૮૮
૨૮૭૬૯૯૯૮૨૫૯૬૯૩૭૫
નિયામકશ્રી જન શિક્ષણ સંસ્‍થાન
લાલબાગના નાકે, રાધનપુર જેલ પાસે,
રાધનપુર, પાટણ
શ્રી રાજેશ બી. પાઘ્‍યા૦૨૭૪૬-
૨૭૫૪૦૮
૨૭૬૪૬૩૯૪૨૭૫૩૪૪૫૩, ૯૮૨૫૩૮૨૩૦૭
નિયામકશ્રી જન શિક્ષણ સંસ્‍થાન
પહેલો માળ, ઉમિયા શોપીંગ સેન્‍ટર,
ગીરધરનગર રેલ્‍વે ઓવરબ્રીજ પાસે,
જિ. સા.કા. ૩૮૩૦૦૧
શ્રી તુષાર ખીરવાડકર૦૨૭૭૨-
૨૪૬૮૦૮
૨૪૬૮૦૮૯૪૨૬૭૨૬૬૪૦
નિયામકશ્રી જન શિક્ષણ સંસ્‍થાન
બીજો માળ, ર્ડા. સુરેન્‍દ્રગુપ્‍તા હોસ્‍પિટલ બિલ્‍ડીંગ,
ગુરૂનાનક ચોક, સિંધી કોલોની રોડ,
પાલનપુર, જિ.બ.કાં.-૩૮પ૦૦૧
ર્ડા. એમ. એન. પ્રજાપતિ૦૨૭૪૨-
૨૫૧૧૧૦
૨૫૧૧૧૦૯૪૨૬૦૩૨૮૮૬
૧૦નિયામકશ્રી જન શિક્ષણ સંસ્‍થાન
બીજો માળ, મહાવીર ચેમ્‍બર્સ,
મહેસાણા અર્બન બેન્‍કની બાજુમાં,
ભાઉપુરા, કડી, જિ. મહેસાણા
શ્રી રમણભાઈ૦૨૭૬૪-
૨૪૦૦૫૬
૨૪૦૦૫૬૯૭૨૫૭૩૩૮૮૨
૧૧નિયામકશ્રી જન શિક્ષણ સંસ્‍થાન
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, અંભેટી,
તા. ધરમપુર, જિ. વલસાડ
કુ. કિન્‍નરી આર. અમીન--૯૮૭૯૨૨૧૨૩૫
૧૨નિયામકશ્રી જન શિક્ષણ સંસ્‍થાન
ર૦ર, જયનીલ કોમ્‍પ્‍લેક્ષ,
આઈ.એન.જી. વૈશ્‍ય બેન્‍કની ઉપર,
હોટલ ગ્રીનવુડની સામે,
નરોલી રોડ, સેલવાસ- ૩૯૬ર૩૦
૦૨૬૦-
૨૬૩૦૦૧૪
૨૬૩૦૦૧૪૯૯૭૮૮૯૬૭૮૮