સંપર્ક
અધિકારીશ્રીઓની સૂચિ
ક્રમના.જિ.નિ.શિ. જિલ્‍લોઅધિકારીશ્રીનું નામમોબાઇલ નંબરઇ-મેઇલ આઇડીકારકુનનું નામમોબાઇલ નંબરઓફીસ નં
અમદાવાદ (ગ્રામ્‍ય)શ્રીમતી ચારૂશીલા આર. મકવાણા૯૦૯૯૬૯૭૩૭૬do51452@gujarat.gov.inશ્રી જે. સી. પરમાર૯૯૨૫૮૦૩૬૯૫૭૯૨૫૩૫૨૭૮૧
આણંદશ્રી જે.આર.મેકવાન(ઇન્‍ચાર્જ)૯૮૭૯૫૬૨૯૦૧j.jitu@yahoo.comશ્રી એસ.આઈ.મેકવાન૯૪૨૮૦૭૬૪૪૫-
ભરૂચશ્રી એસ. બી. દોશી (ઇન્‍ચાર્જ)૯૪૨૬૫૫૯૧૨૯jssbharuch@yahoo.co.inશ્રી સરીફાબેન મનસુરી૯૪૨૬૪૮૦૮૬૫-
નર્મદાશ્રી એમ. એમ. પરમાર(ઇન્‍ચાર્જ)૭૦૪૧૫૬૧૦૧૭do-74409-narmada@gujarat.gov.in---
સુરતશ્રી ઉર્મીયાભાઈ બી વસાવા(ઇન્‍ચાર્જ)૯૪૨૭૪૬૪૧૩૬chaudharijitendra28@gmail.comશ્રી મહેશભાઈ પટેલ૯૮૨૫૭૯૪૦૨૦-
વલસાડશ્રી એસ. આર. પટેલ(ઇન્‍ચાર્જ)૯૯૭૯૦૫૨૮૫૩do-69409-val@gujarat.gov.in
નવસારીશ્રી એમ.ડી. પટેલ ૯૪૨૭૧૫૩૯૫૫bhavnagpatel6@gmail.com---
ડાંગ-આહવાશ્રી ડી.એમ.ગાવિત(ઇન્‍ચાર્જ)૯૪૨૬૮૩૧૦૪૮dangtaluka123@gmail.com---
દાહોદશ્રી ગૌરવ રાઠોડ (ઇન્‍ચાર્જ)૯૯૭૪૭૬૩૨૭૧kamleshdamor85@gmail.comશ્રી આર.આર. ભુરીયા૯૫૭૪૪૬૯૪૨૦-
૧૦પાટણશ્રી સુરેશકુમાર કે પટેલ૯૯૭૯૮૫૮૩૦૪nirantarpatan@gmail.com---
૧૧સાબરકાંઠાશ્રીમતી તરુણાબેન એલ. દેસાઈ૯૪૨૮૯૬૬૬૫૪nznhmt@gmail.com--૨૭૭૨૨૪૯૧૭૪
૧૨બનાસકાંઠાશ્રી. વિપુલકુમાર એ. ભરતીયા૯૪૨૯૭૧૮૧૨૫do-53409-ban@gujarat.gov.in--૨૭૪૨૨૫૪૦૫૫
૧૩સુરેન્‍દ્રનગરશ્રી બી.એન. જોશી (ઇન્‍ચાર્જ)૯૪૦૮૧૧૦૩૫૫dpeo-ddo-srn@gujarat.gov.inશ્રીમતિ વાઢેરબેન(ઇન્‍ચાર્જ)૯૭૨૭૬૧૫૩૬૧-
૧૪અમરેલીશ્રી બી. બી.પડાયા (ઇન્‍ચાર્જ)૯૪૨૭૨૩૧૧૮૦do-52596-amr@gujarat.gov.in---
૧૫જુનાગઢશ્રી બીપીનભાઈ એમ. રૂપારેલીયા (ઇન્‍ચાર્જ)૯૪૨૯૩૨૨૬૨૭do-59409-jun@gujarat.gov.inશ્રી એન. જી. મલેક૯૭૨૬૬૧૯૫૯૧૦૨૮૫-૨૬૨૩૨૩૦
૧૬ખેડા-નડિયાદશ્રી ડી. એસ. પટેલ (ઇન્‍ચાર્જ)૯૪૨૬૪૪૧૭૫૬khedeo@gmail.comશ્રી શૈલેષભાઈ નિસરતા૯૮૭૯૪૯૮૭૭૫-
૧૭ભાવનગરશ્રી ઉમેશ કે. જોશી૯૮૯૮૦૧૧૫૨૦ashvin5100jambucha@gmail.comશ્રી ટી.ડી. જોગદીયાભાઇ૯૯૯૮૫૧૧૫૮૮-
૧૮પંચમહાલશ્રી જે.એમ વાલુ (ઇન્‍ચાર્જ)૯૪૨૬૭૦૩૦૪૨dceopanch@gmail.comશ્રી એસ.એસ. સોની૯૮૨૫૨૩૯૯૨૮-
૧૯જામનગરકુ. નમ્રતાબેન એ. વાઘેલા૯૧૭૩૯૦૩૬૭૬nirprerakjam@gmail.com
૨૦ગાંધીનગરશ્રી રતિલાલ સોલંકી૯૯૭૪૩૪૦૩૪૮gandhinagarprerak@gmail.com--૭૯૨૩૨૫૯૦૬૨
૨૧મહેસાણાશ્રીમતી જયશ્રીબેન એચ. પટેલ૭૬૨૧૮૨૦૭૦૮do-62409-meh@gujarat.gov.inશ્રી શૈલેષ પટેલ૯૮૨૪૬૮૩૯૦૯૨૭૬૨૨૨૧૩૭૪
૨૨રાજકોટશ્રી પરષોતમ એ.લો (ઇન્‍ચાર્જ)૯૪૨૮૩૪૪૫૮૨do-64409-raj@gujarat.gov.in---
૨૩વડોદરાશ્રી એન.એફ. અંગારી (ઇન્‍ચાર્જ)૯૪૨૯૮૨૭૭૩૦vikramdodiya143@gmail.comશ્રીમતિ કલ્પના પી. પરીખ૯૭૨૭૭૧૪૦૭૭-
૨૪કચ્‍છ-ભુજશ્રી વિક્રમસિંહ પી. પરમાર૯૪૨૮૪૩૩૨૬૫do-61644-bhuj-kut@gujarat.gov.inકુ. અરુણાબેન જી. હેડાઉ૯૯૨૫૬૪૧૫૫૭૨૮૩૨૨૨૨૭૦૦
૨૫પોરબંદરશ્રીમતી મીતાબેન વી. વાઘેલા (ઇન્‍ચાર્જ)૯૯૦૪૪૦૫૯૦૯do-76409-por@gujarat.gov.inશ્રીમતિ પુષ્પા એચ.કોટિયા૯૬૩૮૯૩૮૭૫૭-

૨૬

તાપી --pakugamit27@gmail.com---