સંપર્ક
નાયબ જિલ્‍લા નિરંતર શિક્ષણની કચેરીના પ્રેરકોના નામ તથા મોબાઇલ નંબરની યાદી સાક્ષર ભારત જિલ્‍લાઓ
 
ક્રમ જિલ્‍લાનું નામ પ્રેરકનું નામ મોબાઇલ નંબર
કચ્‍છ --
સાબરકાંઠા નાડિયા નરેશકુમાર પી. ૯૫૩૭૮૧૧૩૬૭
--પટેલ રાજેન્‍દ્રકુમાર કે. ૯૪૨૭૦૮૩૫૪૬
બનાસકાંઠા પંચાલ આરતી એન. ૯૦૯૯૬૪૨૯૮૪
--મકવાણા જિજ્ઞેશકુમાર ચીમનલાલ ૯૯૦૯૪૬૪૧૭૫
પંચમહાલ ચૌરે જસવંત સી. ૯૯૭૪૪૦૩૧૧૧
ડાંગ ધુલુમ સોન્‍યાભાઇ રતનુભાઇ ૯૬૨૪૩૦૦૨૬૬
--૯૪૦૮૪૫૨૪૫૪
અમરેલી પમનાણી વિમલ ભગવાનદાસ
-
જામનગર બાલસરા રમેશ માંડણભાઇ ૯૮૭૯૪૦૮૬૮૩
--ચૌધરી મુકેશકુમાર એન. ૯૪૨૭૫૭૪૪૭૫
પાટણ સથવારા શિલ્‍પાબેન મુકેશભાઇ ૯૭૨૩૮૮૪૪૪૨
--ભરવાડ અશ્વ‍િન આર. ૯૯૭૮૨૧૬૧૨૯
દાહોદ ડામોર કમલેશભાઇ કે. ૯૯૨૫૭૮૧૯૩૨
---૯૬૮૭૧૮૫૫૧૫
૧૦ નર્મદા ચુડાસમા કૃષ્‍ણકુમારસિંહ જી. -
૧૧ ભાવનગર સાકરીયા વિજયકુમાર પી. ૯૯૯૮૦૪૭૮૨૩
---૯૪૨૮૬૦૯૫૯૫
૧૨ જુનાગઢ -
-
૧૩ સુરેન્‍દ્રનગર -
-