અમારા વિશે
પ્રાસ્તાવિક
ભારતમાં નેશનલ કોર્પ્‍સ હાઇસ્‍કુલ અને કૉલેજોમાંથી કેડેટોની ભરતી કરતી સ્‍વૈચ્‍છિક સંસ્‍થા છે. કેડેટોને નાના હથિયારો અને કવાયતમાં બુનિયાદી લશ્‍કરી તાલીમ આપવામાં આવે છે. અધિકારીઓ અને કેડેટોને સક્રિય લશ્‍કરી સેવા માટેની કોઇ જવાબદારી નથી. એન.સી.સી.નો મુદ્રાલેખ ‘‘એકતા અને શિસ્‍ત’’ છે.
વપરાશકર્તાઓ : 917029 ડિસક્લેમર