સંપર્ક

સંપર્ક
એન.સી.સી. ટી.આઇ.ગુજરાત, ગુજરાત, દાદરાનગર હવેલ,
દિવ અને દમણ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૩
(એસ.ટી.ડી.કોડ‍:૦૭૯)
ફેકસ-૦૭૯-૨૮૬૫૪૯૩
એન.સી.સી.જી.પી. હેડકવાર્ટર, અમદાવાદ,
લો-ગાર્ડન પાસે, એલીસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬
(એસ.ટી.ડી.કોડ:૦૭૯)
૧ ગુજ.બટાલીયન એન.સી.સી. લો-ગાર્ડન પાસે,
એલીસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬, (એસ.ટી.ડી.કોડ:૦૭૯)
૭ ગુજ.બટાલીયન એન.સી.સી.
શ્રી રામ નિવાસ, ડેરી રોડ, ગોપી થીયેટર, મહેસાણા-૩૮૪૦૦૬
(એસ.ટી.ડી. કોડ: ૦૨૭૬૨)
૯ ગુજ.બટાલીયન એન.સી.સી.
લો-ગાર્ડન પાસે, એલીસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬
(એસ.ટી.ડી.કોડ:૦૭૯)
૧ ગુજ.(ગર્લસ) બટાલીયન એન.સી.સી. 1 લો-ગાર્ડન પાસે, એલીસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬
૧ ગુજ. નૌકાદળ યુનિટ એન.સી.સી.
લો-ગાર્ડન પાસે, એલીસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬
૪ ગુજરાત (આઇ)વિનીત એન.સી.સી.
લો-ગાર્ડન પાસે, એલીસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬
૫ ગુજરાત (આઇ)વિનીત એન.સી.સી.
લો-ગાર્ડન પાસે, એલીસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬
૧ ગુજ.કોમ્‍પો (ટેક)વિનીત એન.સ.સી.
1 Guj Compo (Tech) Coy NCC
એલ.ડી.એન્‍જીન્‍યરીંગ કોલેજ કેમ્‍પસ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (એસ.ટી.ડી.કોડ: ૦૭૯)
2 Guj Air Sqn NCC
આર.સી.હાઇસ્‍કુલ કમ્‍પાઉન્‍ડ, દિલ્‍હીચકલા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (એસ.ટી.ડી.કોડ: ૦૭૯)
ર ગુજ.(આઇ) વિનીત એન.સી.સી. 2 Guj (I) Coy NCC
સેકટર-૧પ, ર કોલેજ કેમ્‍પસ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૫ (એસટીડી કોડ:૮૨)
એન.સી.સી. જી.પી.એચ.કયુ. વલ્‍લભ વિદ્યાનગર, NCC GPHQVALLABH VIDYANAGAR
ભાઇકાકાના પુળતા પાછળ, વી.પી.સેક.કોલેજ પાસે, વલ્‍લભ વિદ્યાનગર-૩૮૮૧૨૦ (એસ.ટી.ડી.કોડ:૦૨૬૯૨)
૪ ગુજ.બટાલીયન એન.સી.સી. Behind ભાઇકાકાના પુતળા પાછળ, વલ્‍લભ વિદ્યાનગર, જી.કૈરા-૩૮૮૧૨૦
(એસ.ટી.ડી. કોડ:૦૨૬૯૨)
૧૩ ગુજ.બટાલીયન એન.સી.સી.
ચિકોદર કોલોજી, નાના બજાર, વલ્‍લભ વિદ્યાનગર-૩૮૮૧૨૦ (એસ.ટી.ડી. કોડ:૦૨૬૯૨)
૨૮ ગુજ. બટાલીયન એન.સી.સી. અલકાપૂરી, નડિઆદ-૩૮૭૦૦૧ (એસ.ટી.ડી.કોડ:૦૨૬૮)
૩૦ ગુજ. બટાલીયન એન.સી.સી.
પ્રભાકુંજ સોસાયટી, ગોધરા-૩૮૯૦૦૧, (એસ.ટી.ડી. કોડ:૦૨૬૭૨)
૩૪ ગુજ. બટાલીયન એન.સી.સી.
સર પ્રતાપ પ્‍લેસ, હિંમતનગર-૩૮૩૦૦૧, જી.સાબરકાંઠા (એસ.ટી.ડી. કોડ:૦૨૭૭૨)
2 Guj Comp (T) Coy NCC
Behind BVM (Engr.College )
Vallabh Vidyanagar-388120
(STD code : 02692 )
૪ ગુજ.(ગર્લસ) બટાલીયન એન.સી.સી.
ચિકોદર કોલોની, નાના બજાર, વલ્‍લભ વિદ્યાનગર-૩૮૮૧૨૦
(એસ.ટી.ડી. કોડ:૦૨૬૯૨)
એન.સી.સી. જી.પી. હેડકવાર્ટર બરોડા
એમ.એસ.યુનિવર્સીટી ઓફીસ કમ્‍પાઉન્‍ડ, ફતેહગંજ, બરોડા-૩૯૦૦૦૨ (એસ.ટી.ડી. કોડ:૦૨૬૫)
૩ ગુજ.બટાલીયન એન.સી.સી.
ફતેહગંજ, બરોડા-૩૯૦૦૦૨
(એસ.ટી.ડી. કોડ: ૦૨૬૫)
1 Guj Air Sqn NCC
Raj Mahal RoadcBaroda-390002
(STD code:0265 )
૫ ગુજ. બટાલીયન એન.સી.સી.
’’એ’’ બ્‍લોક, ૮મો માળ, મલ્‍ટી સ્‍ટોરાઇડ બિલ્‍ડીંગ, સુરત-૩૯૫૦૦૧ (એસ.ટી.ડી.કોડ: ૦૨૬૧)
૨૦ ગુજ. બટાલીયન એન.સી.સી.
‘A' Block,2nd Floor, Multi Storied Building
Navasari-396445
(STD code: 02637 )
3 Gujarat Indep Coy NCC
MahidaNivas, Lal Tower Road
Rajpipla-393145
(STD code:02640 )
1 Guj Compo Tech Regt NCC
Faculty of Technology Compound
Raj cMahal Road, Baroda-390001
(STD code: 0265)
૬ ગુજ.(ગર્લસ) બટાલીયન એન.સી.સી. ’’એ’’ બ્‍લોક, ૮મો માળ, મલ્‍ટી સ્‍ટોરેડ બિલ્‍ડીંગ, સુરત-૩૯૫૦૦૧ (એસ.ટી.ડી.કોડ:૦૨૬૧)
2 Guj Naval Unit NCC
MS University Office Compound
Fateh Gunj, Baroda-390002
(STD code :0265 )
NCC GP HQ RAJKOT
Near AVPT Institute DH College Compound
Rajkot-360001
(STD code:0281 )
૨ ગુજ. બટાલીયન એન.સી.સી.
ડી.એચ.કોલેજ હોસ્‍ટેલ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧
(એસ.ટી.ડી. કોડ:૦૨૮૧)
૬ ગુજ. બટાલીયન એન.સી.સી.
એન.સી.સી. પરેડ ગ્રાઉન્‍ડ, જીલ્‍લા જેલ, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૨ (એસ.ટી.ડી. કોડ: ૦૨૭૮)
૮ ગુજ. બટાલીયન એન.સી.સી.
રામ નિવાસ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
(એસ.ટી.ડી. કોડ:૦૨૮૫)
૨૬ ગુજ. બટાલીયન એન.સી.સી.
એમ.પી.શાહ કોલેજ, સુરેન્‍દ્રનગર-૩૬૩૦૦૧
(એસ.ટી.ડી. કોડ:૦૨૭૫૨)
૨૭ ગુજ. બટાલીયન એન.સી.સી.
પંચવટી સોસાયટી, બેડી રોડ, જામનગર-૩૬૧૦૦૨ (એસ.ટી.ડી. કોડ:૦૨૮૮)
ર ગુજ.(ગર્લસ) બટાલીયન એન.સી.સી. કસ્‍તુરબા રોડ, ટેલીફોન એક્ષચેન્‍જ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧
(એસ.ટી.ડી. કોડ:૦૨૮૧)
૩ ગુજ.(ગર્લસ) બટાલીયન એન.સી.સી.
રણજીતનિવાસ, પ્‍લોટ નં.૨૧૫૪, અટાભાઇ રોડ, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૨ (એસ.ટી.ડી. કોડ:૦૨૭૮)
3 Guj Air Sqn NCC
ક્રિસેન્‍ટ બિલ્‍ડીંગ, પ્‍લોટ નં.૬૦૮-બી, રજો માળ, ક્રિષ્‍ણનગર, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧
(એસ.ટી.ડી.કોડ:૦૨૭૬)
૩ ગુજ. નૌકાદળ યુનિટ એન.સી.સી.
વાધોડીયા રોડ, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૨, (એસ.ટી.ડી. કોડ:૦૨૭૮)
1 Guj (I) Coy NCC
જુબીલર ગ્રાઉન્‍ડ પાસે, ભુજ-૩૭૦૦૦૧
(એસ.ટી.ડી. કોડ:૦૨૮૩૨)
સૈ‍નિક શાળા SainikSchool Coy NCC
બાલાછડી, જામનગર-૩૬૧૨૩૦
(એસ.ટી.ડી.કોડ:૦૨૮૮)
વપરાશકર્તાઓ : 915712 ડિસક્લેમર