કર્મચારીગણ અને સંકલન શાખા
એવોર્ડ અને પ્રશસ્તિ

એન.સી.સી.ના પ્રાદેશિક અને રાષ્ટ્રી ય વડાઓ પાત્ર ક્રેડેટોએ મેળવેલી અસાધારણ ગુણવત્તા અને સિદ્ધિઓને પ્રશસ્તિપપત્ર આપીને માન્યએતા આપે છે. આવા પ્રમાણપત્રો સામાન્યપ રીતે પ્રાદેશિક પુરસ્કા‍રના કિસ્સા.માં ડેપ્યુરટી ડાયરેકટર જનરલ (ડી.ડી.જે..) અથવા રાષ્ટ્રી ય સ્ત રે પુરસ્કાીરના કિસ્સાીમાં ડાયરેકટર જનરલ (ડી.જે.) દ્વારા પણ એનાયત કરવામાં આવે છે.

.રક્ષામંત્રી પદક
.
.પારિતોષિક વિજેતા
.રક્ષામંત્રી પ્રશસ્તિવપત્ર
.
.પારિતોષિક વિજેતા
.રક્ષા સચિવ પ્રશસ્તિપત્ર
.
.પારિતોષિક વિજેતા
.ડાયરેકટર જનરલ પ્રશસ્તિતપત્ર
.
.પારિતોષિક વિજેતા
વપરાશકર્તાઓ : 917413 ડિસક્લેમર