પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી
મુખપૃષ્ટ
અભિપ્રાય
સાઈટમેપ
સંપર્ક
Advanced search
ગુજરાતી
English
પ્રસ્તાવના
મુંબઈ પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિનિયમ, ૧૯૪૯ ની જોગવાઈ અનુસાર પ્રાથમિક શિક્ષણ અંગેની સત્તાઓ, ફરજો અને નાણાંકીય સાધનોનું નિયંત્રણ અને માર્ગદર્શનનું કાર્ય પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરીનું છે. રાજય સરકાર દ્વારા પ્રાથમિક શિક્ષણને લગતી જે નીતી તૈયાર કરવામાં આવે છે તેનો યોગ્ય અમલ કરવો અને તે અંગે જરુરી સુચનાઓ અને માર્ગદર્શન આપવું.નવા સમાચાર


GSWAN

Vibraint Gujarat 2015

SEARCH YOUR NAME IN THE VOTERS LIST