પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી
મુખપૃષ્ટ
અભિપ્રાય
સાઈટમેપ
સંપર્ક
Advanced search
ગુજરાતી
English
માહિતી
શાળા છોડવાનો દર
. છોડવા વાળાનો દર ધો.૧ થી પ માટે છોડવા વાળાનો દર ધો ૧ થી ૭/૮ માટે
વર્ષ છોડવા વાળાનો દર % છોડવા વાળાનો દર %
. છોકરાઓ છોકરીઓ કુલ છોકરાઓ છોકરીઓ કુલ
૨૦૦૦-૨૦૦૧ ૨૧.૦૫ ૨૦.૮૧ ૧૯.૧૨ ૪૦.૫૩ ૩૬.૯૦ ૩૮.૯૨
૨૦૦૧-૨૦૦૨ ૨૦.૪૬ ૨૦.૫૩ ૨૦.૫૦ ૩૯.૧૬ ૩૫.૨૮ ૩૭.૨૨
૨૦૦૨-૨૦૦૩ ૧૯.૦૮ ૧૯.૧૪ ૧૯.૧૨ ૩૭.૮૦ ૩૩.૧૭ ૩૫.૪૬
૨૦૦૩-૨૦૦૪ ૧૭.૭૯ ૧૭.૮૪ ૧૭.૮૩ ૩૬.૫૯ ૩૧.૪૯ ૩૩.૭૩
૨૦૦૪-૨૦૦૫ ૮.૭૨ ૧૧.૭૭ ૧૦.૧૬ ૧૫.૩૩ ૨૦.૮૦ ૧૮.૭૯
૨૦૦૫-૨૦૦૬ ૪.૫૩ ૫.૭૯ ૫.૧૩ ૯.૯૭ ૧૪.૦૨ ૧૧.૮૨
૨૦૦૬-૨૦૦૭ ૨.૮૪ ૩.૬૮ ૩.૨૪ ૯.૧૩ ૧૧.૬૪ ૧૦.૨૯
૨૦૦૭-૨૦૦૮ ૨.૭૭ ૩.૨૫ ૨.૯૮ ૮.૮૧ ૧૧.૦૮ ૯.૮૭
૨૦૦૮-૨૦૦૯ ૨.૨૮ ૨.૩૧ ૨.૨૯ ૮.૫૮ ૯.૧૭ ૮.૮૭
૨૦૦૯-૨૦૧૦ ૨.૧૪ ૨.૧૭ ૨.૨૦ ૮.૩૩ ૮.૯૭ ૮.૬૫
૨૦૧૦-૨૦૧૧ ૨.૦૮ ૨.૧૧ ૨.૦૯ ૭.૮૭ ૮.૧૨ ૭.૯૫
૨૦૧૧-૨૦૧૨ ૨.૦૫ ૨.૦૮ ૨.૦૭ ૭.૩૫ ૭.૮૨ ૭.૫૬
૨૦૧૨-૨૦૧૩ ૨.૦૨ ૨.૦૬ ૨.૦૪ ૬.૮૭ ૭.૩૭ ૭.૦૮
૨૦૧૩-૨૦૧૪ ૧.૯૭ ૨.૦૨ ૨.૦૦ ૬.૫૩ ૭.૨૮ ૬.૯૧
૨૦૧૪-૧૫ ૧.૯૪ ૨. ૧.૯૭ ૬.૧૯ ૭.૦૩ ૬.૬૧
૨૦૧૫-૧૬ ૧.૬૭ ૧.૮૧ ૧.૭૪ ૫.૮૮ ૬.૭૯ ૬.૩૪
૨૦૧૬-૧૭ ૧.૪૩ ૧.૬૧ ૧.૫૪ ૫.૫૭ ૬.૫૫ ૬.૦૬