પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી
મુખપૃષ્ટ
અભિપ્રાય
સાઈટમેપ
સંપર્ક
Advanced search
ગુજરાતી
English
કચેરી વિષે
સંપર્ક

પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી

બ્લોક નં.૧૨, ડો. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર

નં. નામ અને હોદ્દો કચેરી ફોન નંબરમોબાઈલ નંબર
શ્રી એમ. આઈ. જોષી
નિયામકશ્રી (ઇનચાર્જ)
૦૭૯-૨૩૨૫૩૯૮૦ ૯૯૭૮૪૦૫૦૩૧
શ્રી એમ. આઈ. જોષી
સંયુક્ત શિક્ષણ નિયામકશ્રી
૦૭૯-૨૩૨૫૩૯૭૩
શ્રી એચ એન ચાવડા
સંયુક્ત શિક્ષણ નિયામકશ્રી (આર.ટી.આઈ.)
૦૭૯-૨૩૨૫૩૯૭૨૯૯૦૯૯૮૭૬૧૫
શ્રી એમ કે રાવલ
નાયબ શિક્ષણ નિયામકશ્રી (ભરતી)
શ્રી આર આર રાવલ
નાયબ શિક્ષણ નિયામકશ્રી (પ્લાન)
શ્રી એસ પી ચૌધરી
નાયબ શિક્ષણ નિયામકશ્રી (આર.ટી.આઈ.)
શ્રી એસ જે ડુમરાળીયા
વહીવટફી અધિકારીશ્રી (આંકડા-આયોજન)
શ્રીમતિ જ્યોત્સનાબેન નંદાણી
હિસાબી અધિકારીશ્રી
૦૭૯-૨૩૨૫૬૭૫૭

જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રીઓની સંપર્ક માહિતી - ૦૧-૦૬-૨૦૧૬

અ.નં. જિલ્‍લાનું નામ જિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી નું નામ મોબાઇલ નંબર કચેરીનો નંબર
અમદાવાદશ્રી એમ પી મહેતા ૯૯૦૯૯૭૧૬૪૯ ૦૭૯-૨૫૫૦૭૧૨૬
વડોદરાશ્રી એમ એન પટેલ ૯૯૦૯૯૮૭૫૭૬૦૨૬૫-૨૪૩૬૪૧૧
રાજકોટશ્રી આર આર પટેલ ૯૯૦૯૯૭૧૬૯૪૦૨૮૧-૨૪૪૪૪૩૭
સુરતશ્રી યુ એન રાઠોડ (ચાર્જ) ૯૯૦૯૯૭૦૨૧૮ ૦૨૬૧-૨૪૨૫૭૫૧
ખેડાશ્રી સી.એમ.જાદવ૯૯૦૯૯૭૧૬૮૨૦૨૬૮-૨૫૩૨૧૨૫,૨૫૫૭૪૫૨
આણંદશ્રી પી કે ત્રિવેદી૯૯૦૯૯૭૧૬૫૩૦૨૬૯૨-૨૫૮૧૦૫
પંચમહાલશ્રીમતિ એ એમ ચૌધરી૯૯૦૯૯૭૧૬૮૯૦૨૬૭૩-૨૫૩૩૭૫-૭૬
દાહોદશ્રી એન જી વ્યાસ ૯૯૦૯૯૭૧૬૬૨૦૨૬૭૩-૨૩૯૧૧૩
સાબરકાંઠાશ્રી એચ એલ રાવલ (ચાર્જ)૯૯૦૯૯૭૧૬૯૬
૯૯૦૯૯૭૧૬૮૪
૦૨૭૭૨-૨૪૦૬૯૪, ૨૪૦૮૭૨
૧૦જુનાગઢશ્રી જે કે વીછીયા૯૯૦૯૯૭૦૨૭૪૦૨૮૫-૨૬૫૧૨૮૦
૧૧પોરબંદરશ્રી ડી એન ત્રિવેદી૯૯૦૯૯૭૧૬૯૩ ૦૨૮૬-૨૨૫૨૮૦૮
૧૨મહેસાણાશ્રી એચ.એલ.રાવલ ૯૯૦૯૯૭૧૬૮૪૦૨૭૬૨-૨૨૨૩૩૦, ૨૨૨૩૨૦
૧૩પાટણશ્રી જે જી પંડ્યા૯૯૦૯૯૭૧૬૯૨૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૩૯
૧૪ભાવનગરશ્રી એ બી પ્રજાપતિ૯૯૦૯૯૭૧૬૫૫ ૦૨૭૮-૨૫૨૩૫૮૨
૧૫જામનગરશ્રી એમ આર સગારકા (ડીઈઓ)૯૯૦૯૯૭૦૨૦૬ ૦૨૮૮-૨૬૭૬૫૩૨, ૨૫૫૦૨૮૬
૧૬અમરેલીશ્રી બી.કે.પટેલ ૯૯૦૯૯૭૧૬૫૨૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૦૯
૧૭કચ્‍છશ્રી બી. સી. સોલંકી ૯૯૦૯૯૭૧૬૮૩૦૨૮૩૨-૨૨૧૧૦૩
૧૮ભરૂચશ્રી એસ એલ ડોડિયા ૯૯૦૯૯૭૧૬૬૨ ૦૨૬૪૨-૨૪૪૨૧૦
૧૯નર્મદાશ્રી બી ડી બારીયા૯૯૦૯૯૭૧૬૮૬૦૨૬૪૦-૨૨૨૦૮૪, ૨૨૨૦૮૫
૨૦વલસાડશ્રી જે પી પ્રજાપતિ ૯૯૦૯૯૮૭૫૭૭ ૦૨૬૩૨-૨૫૩૨૧૦
૨૧નવસારીશ્રી જે. એમ. ખરાડી ૯૯૦૯૯૭૧૬૮૮૦૨૬૩૭-૨૫૮૪૬૭
૨૨બનાસકાંઠાશ્રી ડી આર દરજી ૯૯૦૯૯૭૧૬૫૪૦૨૭૪૨-૨૫૭૦૬૩
૨૩સુરેન્‍દ્રનગરશ્રી આર સી પટેલ (ડીઈઓ ચાર્જ) ૯૯૦૯૯૭૧૬૯૫ ૦૨૭૫૨-૨૮૨૯૭૩ ,૨૮૩૦૯૯
૨૪ગાંધીનગરશ્રી એન. એમ. રાઠોડ ૯૯૦૯૯૭૧૬૭૩ ૦૭૯-૨૩૨૨૨૫૪૦ /૨૩૨૫૬૯૫૫
૨૫ડાંગશ્રી એ.કે. ભાટી૯૯૦૯૯૭૧૬૬૩૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૩૭
૨૬તાપીશ્રી દિલીપસિંહ ચૌહાણ૯૪૨૭૧૪૨૨૬૯ ૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૨
૨૭મોરબીશ્રી બી એન દવે૯૯૨૫૦૦૫૩૯૫૦૨૮૨૨-૨૨૦૦૫૮
૨૮દ્વારકાશ્રી એમ. એસ. મકવાણા
(ચાર્જ)
૯૯૦૯૯૭૧૬૯૩ ૦૨૮૩૩-૨૩૨૧૩૫
૨૯ બોટાદશ્રી એચ એચ ચૌધરી ૭૫૬૭૮૦૩૦૧૭
૩૦ ગીર-સોમનાથશ્રી વી જી મોદી
શ્રી એ આર પટેલ (ચાર્જ)
૯૮૭૯૯૬૭૫૦૫
૩૧ છોટા ઉદેપુરશ્રી એમ જી મલેક ૭૫૭૪૮૨૨૫૮૨
૩૨ અરવલ્લીશ્રી એ પી ઝાલા (ડીઈઓ) ૭૫૭૪૮૧૨૨૮૦
૩૩ મહિસાગરશ્રી કે એન જાની ૭૫૬૭૮૦૪૯૮૩