પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી
મુખપૃષ્ટ
અભિપ્રાય
સાઈટમેપ
સંપર્ક
Advanced search
ગુજરાતી
English
કચેરી વિષે
 
સંપર્ક

પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી

બ્લોક નં.૧૨, ડો. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર


નં. નામ અને હોદ્દો કચેરી ફોન નંબર
ર્ડો. એમ. આઈ. જોષી
નિયામકશ્રી (ઇનચાર્જ)
૦૭૯-૨૩૨૫૩૯૮૦
ર્ડો. એમ. આઈ. જોષી
સંયુક્ત શિક્ષણ નિયામકશ્રી
૦૭૯-૨૩૨૫૩૯૮૦
શ્રી એન. પી. રાવલ
સંયુક્ત શિક્ષણ નિયામકશ્રી (આર.ટી.ઈ.)
૦૭૯-૨૩૨૫૩૯૭૨
શ્રી એમ કે રાવલ
નાયબ શિક્ષણ નિયામકશ્રી (ભરતી)
૦૭૯-૨૩૨૫૩૯૭૩
શ્રી આર આર પટેલ
નાયબ શિક્ષણ નિયામકશ્રી (પ્લાન)

શ્રી એસ પી ચૌધરી
નાયબ શિક્ષણ નિયામકશ્રી (આર.ટી.ઈ.)
૦૭૯-૨૩૨૫૩૯૭૪
શ્રી કે. પી. પટેલ
વહીવટફી અધિકારીશ્રી (આયોજન)
૦૭૯-૨૩૨૫૩૯૭૬
શ્રી એ. એસ. પટેલ
વહીવટફી અધિકારીશ્રી (લીગલ)

શ્રીમતિ જ્યોત્સનાબેન નંદાણી
હિસાબી અધિકારીશ્રી
૨૩૨૫૬૭૫૭


જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રીઓની સંપર્ક માહિતી 

અ.નં. જિલ્‍લાનું નામ જિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી નું નામ મોબાઇલ નંબર
અમદાવાદ શ્રી એમ પી મહેતા ૯૯૦૯૯૭૧૬૪૯
વડોદરા શ્રી એમ એન પટેલ ૯૯૦૯૯૮૭૫૭૬
રાજકોટ શ્રી એન. એ. હરીયાણી ૯૯૦૯૯૭૧૬૯૪
સુરત શ્રી જે.એમ.ખરાડી ૯૯૦૯૯૭૧૬૯૭
૭૩પ૯પ૬૬પ૬૭
ખેડા શ્રી બી.કે.પટેલ ૯૯૦૯૯૭૧૬૮૨
આણંદ શ્રી એમ.પી.પરમાર ૯૪ર૭૪૯૩૬૩૯
પંચમહાલ શ્રીમતિ એ એમ ચૌધરી ૮પ૧૧૧૬૦૭૦૧
દાહોદ શ્રી એન જી વ્યાસ ૯૯૦૯૯૭૧૬૬૨
સાબરકાંઠા શ્રી એસ. આર. ઉપાધ્યાય ૯૯૦૯૯૭૧૬૯૬
૧૦ જુનાગઢ શ્રી કે. એ. પટેલ ૯૯૦૯૯૭૧૬૭૯
૧૧ પોરબંદર શ્રી ડી એન ત્રિવેદી ૯૯૦૯૯૭૧૬૯૩
૧૨ મહેસાણા શ્રીમતિ સ્મિતાબેન પટેલ ૯૯૦૯૯૭૧૬૮૪
૧૩ પાટણ શ્રી જે જી પંડ્યા ૯૯૦૯૯૭૧૬૯૨
૧૪ ભાવનગર શ્રી એ બી પ્રજાપતિ ૯૯૦૯૯૭૧૬૫૫
૧૫ જામનગર શ્રી ડી. બી. પટેલ ૯૯૦૯૯રર૪૩૦
૧૬ અમરેલી શ્રી સી.એમ.જાદવ ૯૯૦૯૯૭૧૬પર
૧૭ કચ્‍છ ચાર્જ ૯૯૦૯૯૭૧૬૮૩
૧૮ ભરૂચ શ્રી એસ એલ ડોડિયા ૯૯૦૯૯૭૧૬૬૧
૧૯ નર્મદા શ્રી બી ડી બારીયા ૯૯૦૯૯૭૧૬૮૬
૨૦ વલસાડ શ્રી જે પી પ્રજાપતિ ૯૯૦૯૯૮૭૫૭૭
૨૧ નવસારી શ્રી એમ.જી.વ્યાસ ૯૯૦૯૯૭૧૬૮૮
૨૨ બનાસકાંઠા શ્રી ડી આર દરજી ૯૯૦૯૯૭૧૬૫૪
૨૩ સુરેન્‍દ્રનગર શ્રી આર સી પટેલ (ચાર્જ) ૯૯૦૯૯૭૧૬૯૫
૨૪ ગાંધીનગર શ્રી એન. એમ. રાઠોડ ૯૯૦૯૯૭૧૬૭૩
૨૫ ડાંગ શ્રી એમ.જી.વ્યાસ (ચાર્જ) ૯૯૦૯૯૭૧૬૬ર
૨૬ તાપી શ્રી જે. એમ. પટેલ ૯૦૯૯ર૩૭૧૩પ
૨૭ મોરબી શ્રી બી એન દવે ૯૯૨૫૦૦૫૩૯૫
૨૮ દેવભૂમિ દ્વારકા શ્રી ભાવસિંહભાાઇ વાઢેળ ૯૯રપર૯ર૧૭૧
૨૯ બોટાદ શ્રી એચ એચ ચૌધરી ૭પ૬૭૮૦૩૦૧૭
૩૦ ગીર-સોમનાથ શ્રી એચ.એન.દાફડા ૭પ૬૭૮૦૩૪ર૮
૯૪ર૬૪૬૩૦ર૯
૩૧ છોટા ઉદેપુર એમ.જી.પ્રજાપતિ ૭૩૮૩૩૯૮૦૧પ
૩૨ અરવલ્લી શ્રી એ.કે.મોઢપટેલ ૭૫૬૭૦૨૯૫૬૦
૩૩ મહિસાગર શ્રી કે એન જાની ૭૫૬૭૮૦૪૯૮૩