પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી
મુખપૃષ્ટ
અભિપ્રાય
સાઈટમેપ
સંપર્ક
Advanced search
ગુજરાતી
English
ઈ-સીટીઝન
મુંબઇ પ્રાથમિક શિક્ષણ ધારો ૧૯૪૯ અને તેને અનુસંધાનના નિયમો
BOMBAY PRIMARY EDUCATION ACT. 1949
(BOM. LXI OF 1949)
.સન ૧૯૪૯ના માર્ચ મહિનાની ૧૯મી તારીખના શિક્ષણ અને ઉધાોગ વિભાગના સરકારી જાહેરનામા નંબર ૭૮૯૬-બી (મુંબઇ રાજપત્ર, ભાગ -૪-બી, પાનું ૫૦૫) કલમ ૬૩ (૧) અને (૨).
.સન ૧૯૪૯ના જૂન મહિનાની ૪થી તારીખના શિક્ષણ અને ઉધાોગ વિભાગના સરકારી જાહેરનામા નંબર એસ-૯૬ સુધારેલા.
.સન ૧૯૪૯ જૂન મીહનાની ૧૮મી તારીખના ીશક્ષણ અને ઉધાોગ વિભાગના સરકારી જાહેરનામા નંબર ૭૮૯૬થી સુધારેલા
.સન ૧૯૪૯ના ઓક્ટોબર મહિનાની ૩૧મી તારીખના ીશક્ષણ અને ઉધોગ વિભાગના સરકારી જાહેરનામા નંબર ૭૮૯૬થી સુધારેલા.
.સન ૧૯૪૯ના નવેમ્બર મહિનાની ૩જી તારીખના શિક્ષણ અને ઉધોગ વિભાગના સરકારી જાહેરનામા નંબર ૯૬ થી સુધારેલા.
.સન ૧૯૪૯નાા નવેમ્બર મહિનાની ૮મી તારીખના શિક્ષણ અને ઉધોગ વિભાગના સરકારી જાહેરનામા નંબર ૭૮૯૬થી સુેધારેલા
.સન ૧૯૫૦ના માર્ચ મહિનાની ૨જી તારીખના શિક્ષણ વિભાગના સરકારી જાહેરનામા નંબર ૭૮૯૬થી સુધારેલા.
.સન ૧૯૫૦ના માર્ચ મહિનાની ૮મી તારીખના શિક્ષણ વિભાગના સરકારી જાહેરનામા ન઼બર ૭૮૯૬થી સુધાકરેલા.
.સન ૧૯૫૯ના માર્ચ મહિનાની ૧૦મી તારીખના શિક્ષણ વિભાગના સરકારી જાહેરનામા નંબર ૭૮૯૬થી સુધારેલા.
.સન ૧૯૫૮ના નવેમ્બર મહિનાની ૨૪મી તારીખના શિક્ષણ વિભાગના સરકારી જાહેરનામા નંબર પીઇઆર-૧૦૫૮-એફથી સુધારેલા.
.સન ૧૯૬૪ના ઓગસ્ટ મહિનાની ૧૩મી તારીખના શિક્ષણ અને મજૂર વિભાગના સરકારી જાહેરનામા નંબર કે/એસ/એચ/૩૬૦/પીઆરઇ/૪૬૬૨-કે થી સુધારેલા.
.સન ૧૯૬૪ના ઓક્ટોબર મહિનાની ૨૦મી તારીખના શિક્ષણ અને મજૂર વિભાગજના જાહેરનામા નંબર કે/એસએચ/૮૫૮-પીઇઆર-૧૦૬૨-કે થી સુધારેલા.
.સન ૧૯૬૫ના જૂન મહિનાની ૧૫મી તારીખના શિક્ષણ અને મજૂર વિભાગના સરકારી જાહેરનામા નંબર કે/એસએચ/૬૩૪/પીઆરઇ/૭૫૬૫-કે થી સુધારેલા
.સન ૧૯૫૬ના એપિ્રલ મહિનાની ૧૬મી તારીખના ીશક્ષણ અને મજૂર વિભાગનાસરકારી જાહેરનામા નંબર કે/એસએચ/૨૫૯/પીઆરઇ/૧૮૬૫/૧૧૨૧૫-કે થી સુધારેલા.
.સન ૧૯૬૬ના ઓક્ટોબર મહિનાની ૨૪મી તારીખના શિક્ષણ અને મજૂર વિભાગના સરકારી જાહેરનામા નંબર કે/એસએચ/૧૩૧૧/પીઆરઇ/૭૦૬૩-૬૩૫૨૧-કે થી સુધારેલા.
.સન ૧૯૬૬ના નવેમ્બર મહિનાની ૨૫મી તારીખના શિક્ષણ અને મજૂર વિભાગના સરકારી જાહેરનામા નંબર કે/એસએચ/૧૪૯૭/પીઆરઇ/૧૦૬૪/૮૫૭૯૧-કે થી સુધારેલા.
.સન ૧૯૬૬ના ડિસેમ્બર મહિનાની ૫મી તારીખના શિક્ષણ અને મજૂર વિભાગના સરકારી જાહેરનામા નંબર કે/એસએચ/૧૫૩૧/પીઆરઇ-૧૦૬૫-૮૭૩૯૫-કે થી સુધારેલા.
NEXT