પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી
મુખપૃષ્ટ
અભિપ્રાય
સાઈટમેપ
સંપર્ક
Advanced search
ગુજરાતી
English
ઈ-સીટીઝન
ઠરાવો

નં.

ઠરાવ ક્રમાંક

ઠરાવની વિગત

તારીખ

પીઆરઇ-૧૧૧૦-સીંગલફાઇલ ક્રમાંક:૧૧-ક પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાસહાયકઓની ભરતી કરવા કેન્દ્રીયકૃત પસંદગી સમિતિની રચના તથા કાર્યો બાબત.

તા. ૨૫-૫-૨૦૧૦

પીઆરઇ-૧૧૧૦-૨૨૩-કપ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાસહાયકની નિમણૂંક કરવા બાબત.તા. ૧૫-૪-૨૦૧૦
પીઆરઇ-૧૧૨૦૧૧-૧૪૯-ક શૈક્ષણિક વર્ષ દરમ્યાન પ્રાથમિક શાળામાં શૈક્ષણિક કાર્ય માટેનો સમય નક્કી કરવા બાબત. તા.૧૮-૨-૨૦૧૧
પીઆરઇ-૧૧૨૦૧૧-૧૪૯-કપ્રાથમિક શાળાઓને કેપીટેશન ફી લેવા પ્રતિબંધ મૂકવા બાબત.-
પીઆરઇ-૧૧૨૦૧૧-૧૪૯-કપ્રાથમિક શાળાઓમાં પ્રવેશ વખતે કસોટી/તપાસ ઉપર પ્રતિબંધ.તા.૧૮-૨-૨૦૧૧
પીઆરઇ-૧૧૨૦૧૧-૧૪૯-કપ્રાથમિક શાળામાં બાળકોને એક જ ધોરણમાં રોકી રાખવા અથવા શાળામાંથી કાઢી મૂકવા ઉપર પ્રતિબંધતા.૧૮-૨-૨૦૧૧
પીઆરઇ-૧૧૨૦૧૧-૧૪૯-કપ્રાથમિક શાળામાં બાળકોને શારીરિક શિક્ષા અથવા માનસિક ત્રાસ આપવા ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવા અંગે તા.૧૮-૨-૨૦૧૧
પીઆરઇ-૧૧૨૦૧૧-૧૪૯-કપ્રાથમિક શિક્ષકોને ખાનગી ટ્યૂશન કરવા ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવા અંગે.તા.૧૮-૨-૨૦૧૧
-અનુદાનિત ખાનગી પ્રાથમિક શાળાઓના શિક્ષકોને મળતા લાભ-
૧૦-ખાનગી પ્રાથમિક શાળાઓની માન્યતા સંબંધી ઠરાવ-
૧૧-ખાનગી પ્રાથમિક શાળાઓને સહાયક ગ્રાંટ-
૧૨-ખાનગી પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોની ભરતી અંગેના ઠરાવ-
૧૩-વિદ્યાસહાયક ભરતી અંગેના ઠરાવ-
૧૪-મુખ્ય શિક્ષક ભરતી અંગેના ઠરાવ -
૧૫-બદલી અંગેના ઠરાવ-
૧૬-આર.ટી.ઇ. પરિપત્રોનો સમુહ-
૧૭-તબીબી સારવારના નિયમો-
૧૮-ફરજ મોકૂફી અંગેના ઠરાવ-
૧૯-વિધ્યા લક્ષ્મી-