પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી
મુખપૃષ્ટ
અભિપ્રાય
સાઈટમેપ
સંપર્ક
Advanced search
ગુજરાતી
English
માહિતી
શાળા છોડવાનો દર
.છોડવા વાળાનો દર ધો ૧ થી ૭/૮ માટે છોડવા વાળાનો દર ધો.૧ થી પ માટે
વર્ષ છોડવા વાળાનો દર % છોડવા વાળાનો દર %
.છોકરાઓ છોકરીઓ કુલ છોકરાઓ છોકરીઓ કુલ
૧૯૯૦-૧૯૯૧ ૬૨.૮૬ ૬૧.૬૦ ૬૪.૪૮ ૪૪.૬૩ ૫૩.૪૧ ૪૯.૦૨
૧૯૯૧-૧૯૯૨ ૬૦.૫૮ ૬૫.૬૩ ૬૩.૧૦ ૪૩.૬૭ ૫૨.૬૭ ૪૮.૧૭
૧૯૯૨-૧૯૯૩ ૫૮.૧૭ ૬૪.૨૯ ૬૧.૨૩ ૪૧.૭૪ ૫૦.૧૯ ૪૫.૯૭
૧૯૯૩-૧૯૯૪ ૫૬.૯૧ ૬૭.૮૪ ૬૨.૩૮ ૪૦.૩૮ ૪૯.૮૪ ૪૪.૬૩
૧૯૯૪-૧૯૯૫ ૫૧.૧૭ ૫૫.૫૨ ૫૩.૧૧ ૩૪.૯૪ ૪૧.૧૦ ૩૭.૭૧
૧૯૯૫-૧૯૯૬ ૪૯.૧૯ ૫૩.૮૦ ૫૧.૨૫ ૩૩.૪૫ ૪૦.૦૧ ૩૬.૯૩
૧૯૯૬-૧૯૯૭ ૪૮.૧૯ ૫૧.૧૭ ૪૯.૪૯ ૩૨.૭૨ ૩૯.૭૪ ૩૫.૪૦
૧૯૯૭-૧૯૯૮ ૪૭.૧૨ ૫૦.૧૮ ૪૮.૪૩ ૩૨.૨૬ ૩૮.૯૫ ૩૫.૩૧
૧૯૯૮-૧૯૯૯ ૪૬.૯૧ ૪૯.૭૪ ૪૮.૧૮ ૨૯.૨૮ ૨૭.૫૬ ૨૮.૯૬
૧૯૯૯-૨૦૦૦ ૪૨.૭૬ ૩૯.૯૦ ૪૧.૪૮ ૨૩.૬૭ ૨૦.૮૩ ૨૨.૧૧
૨૦૦૦-૨૦૦૧ ૪૦.૫૩ ૩૬.૯૦ ૩૮.૯૨ ૨૧.૦૫ ૨૦.૮૧ ૧૯.૧૨
૨૦૦૧-૨૦૦૨ ૩૯.૧૬ ૩૫.૨૮ ૩૭.૨૨ ૨૦.૪૬ ૨૦.૫૩ ૨૦.૫૦
૨૦૦૨-૨૦૦૩ ૩૭.૮૦ ૩૩.૧૭ ૩૫.૪૬ ૧૯.૦૮ ૧૯.૧૪ ૧૯.૧૨
૨૦૦૩-૨૦૦૪ ૩૬.૫૯ ૩૧.૪૯ ૩૩.૭૩ ૧૭.૭૯ ૧૭.૮૪ ૧૭.૮૩
૨૦૦૪-૨૦૦૫ ૧૫.૩૩ ૨૦.૮૦ ૧૮.૭૯ ૮.૭૨ ૧૧.૭૭ ૧૦.૧૬
૨૦૦૫-૨૦૦૬ ૯.૯૭૧૪.૦૨૧૧.૮૨૪.૫૩૫.૭૯૫.૧૩
૨૦૦૬-૨૦૦૭ ૯.૧૩૧૧.૬૪૧૦.૨૯૨.૮૪૩.૬૮૩.૨૪
૨૦૦૭-૨૦૦૮૮.૮૧૧૧.૦૮૯.૮૭૨.૭૭૩.૨૫૨.૯૮
૨૦૦૮-૨૦૦૯૮.૫૮૯.૧૭૮.૮૭૨.૨૮૨.૩૧૨.૨૯
૨૦૦૯-૨૦૧૦૮.૩૩૮.૯૭ ૮.૬૫૨.૧૪૨.૧૭૨.૨૦
૨૦૧૦-૨૦૧૧ ૭.૮૭૮.૧૨૭.૯૫૨.૦૮૨.૧૧૨.૦૯
૨૦૧૧-૨૦૧૨૭.૩૫૭.૮૨૭.૫૬૨.૦૫૨.૦૮૨.૦૭
૨૦૧૨-૨૦૧૩૬.૮૭૭.૩૭૭.૦૮૨.૦૨૨.૦૬૨.૦૪
૨૦૧૩-૨૦૧૪૬.૫૩૭.૨૮૬.૯૧૧.૯૭૨.૦૨૨.૦૦