પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી
મુખપૃષ્ટ
અભિપ્રાય
સાઈટમેપ
સંપર્ક
Advanced search
ગુજરાતી
English
ઈ-સીટીઝન
Right To Information
 1. પ્રસ્તાવના
 2. સંગઠનની વિગતો, કાર્યો અને ફરજો
 3. અધિકારીઓ / કર્મચારીઓની સત્તાઓ અને ફરજો
 4. કામગીરના નિકાલ અર્થે પ્રસ્થાપિત ધોરણો
 5. કચેરીના કર્મચારીઓની કામની ફાળવણીની વિગતો દર્શાવતું પત્રક
 6. નિર્ણય પ્રક્રિયાની કાર્યપધ્‍ધતિ
 7. કર્મચારીઓના પોતાના કાર્યો, નિયમો, વિનિમયો, સૂચનાઓ, હાથપોથી અને રેકર્ડસ
 8. નિયંત્રણમાં હોય તેવા દસ્તાવેજોનો પ્રકાર / વર્ગો કચેરીમાં નીચે મુજબના રજીસ્ટરો/ ફાઇલો ઉપલ્બધ છે.
 9. પોલીસીના અમલમાં લોકો સાથે સંપર્ક કે પરામર્શની પ્રવર્તમાન વ્‍યવસ્‍થા
 10. બોર્ડ, કાઉન્સિલો, સમિતિઓ અને બીજા મંડળોની બેઠકોની કાર્ય નોંધો
 11. આર્થિક સહાય કાર્યક્રમોની વિગતો
 12. પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી દ્વારા અપાતી રાહત.
 13. ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ કચેરી, ગાંધીનગર દ્વારા વીજાણું માધ્યમ દ્વારા આપવામાં આવતી માહિતી.
 14. પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રી, ગાંધીનગર કચેરીના કામકાજનો સમય
 15. પબ્‍લિક ઇર્ન્‍ફમેશન ઓફિસરની માહિતી
 16. અધિકારીશ્રીઓ અને કર્મચારીઓના રહેઠાણનું નામ/સરનામું તથા ટેલીફોન નંબરોની વિગતો દર્શાવતું પત્રક
 17. અધિકારી અને કર્મચારીઓને મળતાં માસિક મહેનપણાં તથા વળતરની વિગતો
 18. કચેરીના અંદાજ પત્રની વિગત