પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી
મુખપૃષ્ટ
અભિપ્રાય
સાઈટમેપ
સંપર્ક
Advanced search
ગુજરાતી
English
સમાચાર
સમાચાર
Live News
 
No Live News Found !
 
Archieve News
 
NIEPA પરિપત્ર જાહેરનામું  
NIEPA Online Programme on School Leadership management by DPE  
[GR] પ્રાથમિક શાળાઓમાં મુખ્ય શિક્ષક (Head Teacher) માટેની અભિયોગ્યતા કસોટી  
[New] Notification dated 18/01/2012Notification dated 18/01/2012  
કન્યા કેળવણી શાળા પ્રવેશોત્સવ ૨૦૧૧-૧૨ (પ્રેઝન્ટેશન)  
123
InstanceEndEditable