પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી
મુખપૃષ્ટ
અભિપ્રાય
સાઈટમેપ
સંપર્ક
Advanced search
ગુજરાતી
English
સમાચાર
સમાચાર
Live News
 
No Live News Found !
 
Archieve News
 
[GR] પ્રાથમિક શાળાઓમાં મુખ્ય શિક્ષક (Head Teacher) માટેની અભિયોગ્યતા કસોટી  
[New] Notification dated 18/01/2012Notification dated 18/01/2012  
કન્યા કેળવણી શાળા પ્રવેશોત્સવ ૨૦૧૧-૧૨ (પ્રેઝન્ટેશન)  
કન્યા કેળવણી શાળા પ્રવેશોત્સવ ૨૦૧૧-૧૨ (બધી જ શાળાઓને માન. ચીફ મીનીસ્ટરનો પત્ર)  
જાહેરનામુ : શિક્ષક યોગ્યતા કસોટી જૂન-૨૦૧૧  
12
InstanceEndEditable