પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી
મુખપૃષ્ટ
અભિપ્રાય
સાઈટમેપ
સંપર્ક
Advanced search
ગુજરાતી
English
યોજનાઓ
વિઘાદીપ યોજના
(શાળા કે કોલેજમાં ભણતાં એક એક વિઘાર્થી આ યોજનાનો લાભ મેળવશે)

. ૨૬મી જાન્યુઆરી-૨૦૦૧ના ભૂકંપમાં મૃત્યુ પામેલ વિઘાર્થીઓની યાદમાં રાજ્ય સરકારે આ યોજના અમલમાં મૂકેલ છે.
. વર્ષઃ ૨૦૦૮-૦૯ થી રૂ.૨૫,૦૦૦/- થી વધારીને રૂ.૫૦,૦૦૦/- વિદ્યાર્થી દિઠ સહાય
. આ યોજનાનો મુખ્ય ધ્યેય મૃત્યુ પામેલ બાળકોના વાલીઓને આર્થિક સહાય આપવાનો છે.
. આ યોજનામાં સરકારી પ્રાથમિક શાળા, અનુદાનિત પ્રાથમિક શાળા, આશ્રમશાળા, માધ્યમિક અને ઉ. મા. શાળામાં ભણતા વિઘાર્થીઓને ૨૪ કલાક વિમાનું કવચ પુરું પાડવામાં આવે છે.
. આ યોજનાનું પ્રિમીયમ સરકાર દ્વારા ચુકવવામાં આવે છે.
. નીચે પ્રમાણેની રકમ બાળકના મૃત્યુ પામતાં, વાલીને ચુકવવામાં આવે છે.
. પ્રાથમિક શાળાનો વિદ્યાર્થી : રૂ. ૫૦,૦૦૦/-
. માધ્યમિક અને ઉ. મા. શાળાના વિઘાર્થીઓ માટે રૂ. ૫૦,૦૦૦/-

વર્ષ ચુકવાયેલ વિમા પ્રિમીયમ (રૂ. લાખમાં) લાભાર્થીઓની સંખ્યા (લાખમાં) ચુકવાયેલ ક્લેઈમની રકમ(લાખમાં)
૨૦૦૨-૦૩ ૨૭.૧૫ ૪૩૬૧૦૯.૦૦
૨૦૦૩-૦૪ ૪૯.૪૪ ૨૪૮૬૨.૦૦
૨૦૦૪-૦૫ ૪૨.૯૩ ૪૫૬૧૧૪.૦૦
૨૦૦૫-૦૬ ૯૧.૩૬ ૧૫૩૩૮.૨૫
૨૦૦૬-૦૭ ૮૮.૨૫ ૩૮૧૯૫.૨૫
૨૦૦૭-૦૮ ૩૬.૫૫૩૧૭.૭૫
૨૦૦૮-૦૯૭૨.૦૦૩૮૨૧૯૧.૦૦
૨૦૦૯-૧૦૨૦૦.૦૦૨૭૭૧૩૮.૫૦
૨૦૧૦-૧૧૨૭૫.૦૦૩૧૮૧૫૯.૦૦
૨૦૧૧-૧૨૨૧૦.૦૦૧૮૪૯૨.૦૦
૨૦૧૨-૧૩૩૦૦.૦૦૨૬૩૧૩૧.૫૦
૨૦૧૩-૧૪૨૫૦.૦૦૩૬૧૧૮૦.૫૦

વિઘાદીપ યોજના અંગેનો પરિપત્ર

દાવા અરજી સાથે રજૂ કરવાનું પ્રમાણપત્ર