પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી
મુખપૃષ્ટ
અભિપ્રાય
સાઈટમેપ
સંપર્ક
Advanced search
ગુજરાતી
English
યોજનાઓ
વિઘાસહાયક યોજના
વર્ષનિમણૂક આપેલ વિદ્યાસહાયકોની સંખ્યા
૧૯૯૮-૧૯૯૯ ૧૫૪૦૪
૧૯૯૯-૨૦૦૦ ૨૦૭૫૬
૨૦૦૦-૨૦૦૧૧૩૧૮૧
૨૦૦૧-૨૦૦૨૬૯૦૦
૨૦૦૨-૨૦૦૩૬૫૯૧
૨૦૦૩-૨૦૦૪૩૮૪૮
૨૦૦૪-૨૦૦૫૧૫૪૬૮
૨૦૦૫-૨૦૦૬
૨૦૦૬-૨૦૦૭૧૨૬૯૧
૨૦૦૭-૨૦૦૮
૨૦૦૮-૨૦૦૯૧૦૨૨૫
૨૦૦૯-૨૦૧૦૬૨૯૪
૨૦૧૦-૨૦૧૧૧૦૦૦૦
૨૦૧૧-૨૦૧૨૧૧૬૬૦
૨૦૧૨-૨૦૧૩૭૧૯૭
૨૦૧૩-૨૦૧૪૬૫૮૯
કુલ૧,૪૬,૮૦૪