વિભાગ વિષે
સભ્યો

ક્રમ નં.

હોદ્દો

સરનામું

વ્‍યવસાય

ગુજરાત સરકારના મુખ્‍ય સચિવ

ગુજરાત સરકારના મુખ્‍ય સચિવની કચેરી, બ્‍લોક -૧, સચિવાલય, ગાંધીનગર

સરકારી નોકરી

અધિક મુખ્‍ય સચિવ શિક્ષણ વિભાગ

અધિક મુખ્‍ય સચિવ, શિક્ષણ વિભાગ, બ્‍લોક-૫, સાતમો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

સરકારી નોકરી

શાળાઓના કમિશ્નર

શાળાઓના કમિશ્નર, બ્‍લોક-૯, પહેલો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

સરકારી નોકરી

અધિક સચિવ, શિક્ષણ વિભાગ

અધિક સચિવ, શિક્ષણ વિભાગ, બ્લોક – ૫, સાતમો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

સરકારી નોકરી

નાયબ સચિવ

નાગબ સચિવ, શિક્ષણ વિભાગ, બ્લોક – ૫, સાતમો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

સરકારી નોકરી

અધ્‍યક્ષ રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, સરકારી પુસ્તકાલયની સામે, સેકટર – ૨૧, ગાંધીનગર

સરકારી નોકરી

નિયામક

પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામક, બ્લોક – ૧૨, પહેલો માળ, ડૉ.. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

સરકારી નોકરી

નિયામક

નિયામક, ગુજરાત શૈક્ષણિક અને સંશોધન તાલીમ પરિષદ, સેકટર-૧૨, ગાંધીનગર

સરકારી નોકરી

નિયામક

રાજ્ય પરિયોજના નિયામક, જિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણ કાર્યક્રમ.

સરકારી નોકરી

૧૦

પરીક્ષા નિયામક

પરીક્ષા નિયામક, માધ્‍યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, સેકટર ૧૦, ગાંધીનગર

સરકારી નોકરી

૧૧

નિયામક

નિયામક, શાળા પાઠ્યપુસ્‍તક બોર્ડ, ગાંધીનગર

સરકારી નોકરી

૧૨

ક્ષેત્ર સલાહકાર

ક્ષેત્ર સલાહકાર, રાષ્‍ટ્રીય શિક્ષણ સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ (NCERT), અમદાવાદ

સરકારી નોકરી

૧૩

સચિવ

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, સરકારી પુસ્તકાલયની સામે, સેકટર – ૨૧, ગાંધીનગર

સરકારી નોકરી

વપરાશકર્તાઓ : 6242503 ડિસક્લેમર