વિભાગ વિષે
કાર્યો
ઉપર જણાવ્યા મુજબનાં લક્ષ્યાંકો મેળવવા રાજ્ય પરીક્ષા સંઘ નીચે મુજબનાં કાર્યો કરશે.
.રાજ્ય સરકારના શિક્ષણ વિભાગનો સહકાર લઇને રાજ્ય પરીક્ષા સંઘ દ્વારા રાજ્યમાં વિવિધ જગ્યાએ સંસ્થાઓ ઉભી કરવી અને તેને પુષ્ટિ આપવી.
.શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને રાજ્ય સરકારને રાજ્ય શિક્ષણ વિભાગની ઓપન પરીક્ષા સબંધિત સલાહ આપવી.
.સંઘની આવશ્યકતા પ્રમાણે સ્થાવર અને જંગમ મિલકત મેળવવી.
.સંઘની આવશ્યકતા પ્રમાણે શૈક્ષણિક, વહીવટી અને તકનીકી જગ્યાઓની રચના કરવી.
.ઓપન પરીક્ષાઓના વહીવટ માટે કાયદા અને કાનૂન બનાવવા અને સમયાંતરે તેમાં જરૂરી ફેરફારો કરવા.
.ભંડોળ સ્વીકારવું – લોન,દાનમાં મળેલી મિલકત અથવા મિલકત અને અમલમાં આવેલ કાયદા પ્રમાણે તેમનું રોકાણ અને સંઘના ઉદ્દેશો પ્રમાણે તેમની તબદીલી.
.સહકાર મેળવવો અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ, શિક્ષકો અને ખાનગી સમિતિઓને ઓપન પરીક્ષાઓની વ્યવસ્થા માટે અને તેમના શૈક્ષણિક વિકાસ માટે સહકાર આપવો.
.આવક અને જાવકના પ્રવાહના અંદાજપત્રનો નિર્ણય કરવો.
વપરાશકર્તાઓ : 6242401 ડિસક્લેમર