પરીક્ષાઓ
પરીક્ષાઓ
.રાજય પરીક્ષા બોર્ડ ઘ્‍વારા સંચાલિત જાહેર પરીક્ષાઓ
.ડીપ્લોમા ઇન એલીમેંટ્રી એજ્યુકેશન (પી.ટી.સી.)
.પ્રિ. પી.ટી.સી.
.સી. પી. એડ / ડી. પી. એડ
.એ.ટી.ડી. પ્રથમ વર્ષ
.ફીઝીયોથેરાપી
.પ્રાથમિક / માધ્‍યમિક ચિત્રકામ કક્ષા પરીક્ષા
.પ્રાથમિક / માધ્‍યમિક શિક્ષણ શિષ્‍યવૃત્તિ પરીક્ષા
.જી.સી.સી.
.એન. ટી. એસ.
.એન. એમ. એમ. એસ.
.આર. આઇ. એમ. સી.
.ખાતાકીય પરીક્ષા શિક્ષણ વર્ગ-૧ અને વર્ગ-૨
.વ્ય્વસાયલક્ષી પરીક્ષાઓ

વપરાશકર્તાઓ : 6242434 ડિસક્લેમર