સંપર્ક

સંપર્ક
રાજય પરીક્ષા બોર્ડ
ગુજરાત સરકાર
સરકારી પુસ્ત કાલયની સામે,
સેકટર-ર૧,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧
ગુજરાત.
યુ.આર.એલ.: http://gujarat-education.gov.in/seb
ઇ-મેઇલ: sebahd@gujarat.gov.in
નં.નામ અને હોદ્દોઓફિસ
શ્રી. પી. એ. જલુ
અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોંર્ડ, ગાંધીનગર
૨૩૨૪૮૪૬૧
શ્રી.ડી.આર.સરડવા
સચિવશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોંર્ડ, ગાંધીનગર
૨૩૨૪૮૪૬૨
શ્રીમતિ.જે.પી.રાવલ
મદદનીશ સચિવશ્રી,
ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોંર્ડ, ગાંધીનગર
૨૩૨૪૮૪૬૨
શ્રી.એમ.એસ.શિકારી
પીએ ટુ ચેરમેન ,
ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોંર્ડ, ગાંધીનગર
૨૩૨૪૮૪૬૨
શ્રી એસ.એન.રાવત
કચેરી અધિકક્ષક
ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોંર્ડ, ગાંધીનગર
૨૩૨૪૮૪૬૨
વપરાશકર્તાઓ : 6249620 ડિસક્લેમર