રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ
માન.મુખ્યમંત્રીશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય શ્રી વિજયભાઇ આર. રૂપાણી
માન.મુખ્યમંત્રીશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય

મંત્રીશ્રી, શિક્ષણ , ગુજરાત રાજ્યશ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા
શિક્ષણ મંત્રીશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય
Facebooktweeter

રાજ્ય મંત્રીશ્રી, શિક્ષણ , ગુજરાત રાજ્ય શ્રી નાનુભાઇ વાનાણી
રાજ્ય મંત્રીશ્રી, શિક્ષણ, ગુજરાત રાજ્ય

રાજ્ય મંત્રીશ્રી, શિક્ષણ , ગુજરાત રાજ્ય શ્રી જયદ્રથસિંહજી ચંદ્રસિંહજી પરમાર
રાજ્ય મંત્રીશ્રી, શિક્ષણ, ગુજરાત રાજ્ય

India.gov.in
 
ઉદ્દેશ

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગ હેઠળની સ્વતંત્ર સ્વાયત્ત સંસ્થા છે. તે નીચેની પૂર્વ – પી.ટી.સી., ડીપ્લોમા ઇન એલીમેંટ્રી એજ્યુકેશન (પી.ટી.સી.) કારકિર્દી વિકાસ અભ્યાસક્રમ, વ્યા્વસાયિક અભ્યાસક્રમ, શારીરિક શિક્ષણના અભ્યાસક્રમ અને બુનિયાદી શિક્ષણની ડિપ્લોમા પરીક્ષાઓ છે.


વધારે »

છેલ્લા સમાચાર

પરીક્ષાઓ
અરજી ફોર્મ

GSWAN

Vibraint Gujarat 2015

SEARCH YOUR NAME IN THE VOTERS LIST
વપરાશકર્તાઓ : 4862270 ડિસક્લેમર