રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ


 
ઉદ્દેશ

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગ હેઠળની સ્વતંત્ર સ્વાયત્ત સંસ્થા છે. તે નીચેની પૂર્વ – પી.ટી.સી., ડીપ્લોમા ઇન એલીમેંટ્રી એજ્યુકેશન (પી.ટી.સી.) કારકિર્દી વિકાસ અભ્યાસક્રમ, વ્યા્વસાયિક અભ્યાસક્રમ, શારીરિક શિક્ષણના અભ્યાસક્રમ અને બુનિયાદી શિક્ષણની ડિપ્લોમા પરીક્ષાઓ છે.


વધારે »

છેલ્લા સમાચાર

પરીક્ષાઓ
અરજી ફોર્મ

GSWAN

Vibraint Gujarat 2015

SEARCH YOUR NAME IN THE VOTERS LIST


વપરાશકર્તાઓ : 6248489 ડિસક્લેમર