ઓડિયોગેલેરીindia.gov.in


ઓડિયો ગેલેરી

પ્રજ્ઞાગીત

25. ખાખી બાવો52. આવો પારેવાં

સૃજનગીત

26. કરો રમકડાં53. કીડી કરતાં

ધોરણ-1 ગુજરાતી

27. ડુગડુગિયાવાળી54. ચાલો જોવા મેળો
1. હું તો સૂઈ ગઈ’તી28. સિંહની પરોણાગત55. આપણું આ ગુજરાત
2. ચુન્નુભાઈની નાવ ચાલી29. ઉખાણાં 56. હાલો ખેતરિયે
3. ગરણી રે ભાઈ

ધોરણ-4 ગુજરાતી

57. વડદાદાની લાંબી
4. વહાણ દરિયે 30. દરિયાને તીર58. ઊગીને પૂર્વમાં —›**
5. કલબલ કરતા કાબર31. નાનો-મોટો59. આ અમારો દેશ છે
6. નહાય નદીમાં32. દુનિયાની અજાયબીઓ60. રાષ્ટ્ર્ગીત
7. ટપાલી કેવો જાદુગર33. ઊંટ કહે —***61. ઉખાણાં
8. ઉપરણું મજાનું34. ફાગણિયો

ધોરણ-3 પર્યાવરણ

9. ભરતપુરનો ભત્રીજો

ધોરણ-1 પર્યાવરણ

62. ઝંડાગીત
10. રણમાં તો છે ઢગલે35. ચકીબેન ચકીબેન —*63. ધરતીને હું

36. નાનું નાનું સસલું64. ઊંટ કહે ——***

ધોરણ-2 ગુજરાતી

37. આવ રે ! વરસાદ65. ઝાડભાઈ
11. ચકીબેન ચકીબેન —*38. એક એક ચિન્ટુનું

ધોરણ-4 પર્યાવરણ

12. આવો મેઘરાજા39. નાની મારી આંખ66. નકશાની સામે
13. ભલે અમે બાળક40. ચોખ્ખું ઘરનું આંગણું67. એક વરસની ત્રણ
14. દાદાજી તો દાદાજી41. વાંદરાભાઈએ કર્યો

ધોરણ-1 ગણિત

15. એક ઝરણું 42. આ અમારી ગાડી 68. મારું નાક છે એક
16. ચોખ્ખું ઘરનું આંગણું43. શાકવાળી આવી69. એક મારી ઢીંગલી
17. ચપટી વગાડતાં આવડી 44. તનમનિયો 70. એક કબૂતર ચણવા
18. અચ્ચર આવે 45. ઉખાણાં 71. પાંચ-પાંચ ચકલીઓ
19. ગણ્યા ગણાય નહિ46. બા વિના મને72. રવિ પછી તો
20. પરોઢિયે પંખી જાગીને47. ચોરી કરવા73. નાની નિશાળે

21. ચાંદલા ચમકીને

48. હળ ચલાવે 74. સસલીબેને સેવ
22. ટમી ગઈ સ્કૂલે 49. રૂપિયો પાછો દે

ધોરણ-2 ગણિત

23. ઊગીને પૂર્વમાં›—**
75. એક મજાનો માળો

ધોરણ-2 પર્યાવરણ

76. કારતકમાં દેવદિવાળી

ધોરણ-3 ગુજરાતી

50. મે એક બિલાડી
24. પોપટ પાંજરામાં51. આ દાતરડું

નોંધ: - *, **,***— નિશાની વાળા ગીતો બેવડાયેલ છે.વપરાશકર્તાઓ : 3025141 © કોપીરાઇટ ૨૦૦૭-૨૦૦૮ શિક્ષણ વિભાગ. સર્વાધિકાર સુરક્ષિત.
છેલ્લા સુધારાની તારીખ :18/9/2013
ડિસક્લેમર