મોડ્યુલ

શિક્ષક તાલીમ

શિક્ષક તાલીમનું સાહિત્ય (ર૦૧૦)
 1. વાંચન – લેખન પધ્ધલતિ અને પ્રયુકિતઓ (ધોરણ ૧ થી ૪)
 2. બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણનો અધિકાર અધિનિયમ, ર૦૦૯ બાળશિક્ષા નિર્મૂલન અને સમાજ ઘડતર (ધોરણ ૧ થી ૭)
 3. અસરકારક વર્ગ વ્ય વહાર, હકારાત્મુક વલણ (ધોરણ ૧ થી ૭)

શિક્ષક તાલીમનું સાહિત્ય, (ર૦૧૩-૧૪)
 1. ભાષાઓ અને માનવઅિધકારનું શિક્ષણ (ધોરણ ૬ થી ૮)
 2. ગણિત - વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી તથા માનવઅિધકારનું શિક્ષણ (ધોરણ ૬ થી ૮)
 3. પ્રવૃત્તિલક્ષી શિક્ષણ અને માનવઅિધકારનું શિક્ષણ (ધોરણ ૧ થી પ)
 4. સામાજિક વિજ્ઞાન અને માનવઅિધકારનું શિક્ષણ (ધોરણ ૬ થી ૮)

સેવાકાલીન શિક્ષક તાલીમ સાહિત્યન (ર૦૧૪-૧પ)
 1. જનરલ વિષયો અને એસ.એસ.એ.મેનેજરીયલ વિષયો (ધોરણ ૬ થી ૮)
 2. જનરલ વિષયો અને એસ.એસ.એ.મેનેજરીયલ વિષયો (ધોરણ ૧ થી ર)
 3. જનરલ વિષયો અને એસ.એસ.એ.મેનેજરીયલ વિષયો (ધોરણ ૩ થી પ)
 4. જનરલ વિષયો, એસ.એસ.એ.મેનેજરીયલ વિષયો, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી અને ગણિત(ધોરણ ૬ થી ૮)
 5. જનરલ વિષયો, એસ.એસ.એ.મેનેજરીયલ વિષયો અને સામાજિક વિજ્ઞાન (ધોરણ ૬ થી ૮)

બી.આર.સી. કો-ઓર્ડિનેટર સજજતા તાલીમ માર્ગદર્શિકા (ર૦૧૪-૧પ)
 1. બી.આર.સી. કો-ઓર્ડિનેટર સજજતા તાલીમ માર્ગદર્શિકા વર્ષ ર૦૧૪-૧પ

સી.આર.સી. કો-ઓર્ડિનેટર સજજતા તાલીમ માર્ગદર્શિકા (ર૦૧૪-૧પ)
 1. સી.આર.સી. કો-ઓર્ડિનેટર સજજતા તાલીમ માર્ગદર્શિકા વર્ષ ર૦૧૪-૧પ

વિદ્યાસહાયક સજજતા તાલીમ માર્ગદર્શિકા (ર૦૧૪-૧પ)
 1. વિદ્યાસહાયક સજજતા તાલીમ માર્ગદર્શિકા વર્ષ ર૦૧૪-૧પ

બ્લોયક કક્ષાની સેવાકાલીન શિક્ષક તાલીમ (ર૦૧૪-૧પ)
 1. ભાષા – પર્યાવરણ - ગણિત સાહિત્ય૦ ધોરણ ૩ થી પ
 2. કલરવ – કલ્લોવલ – કૂંજન સાહિત્ય ધોરણ ૧ થી ર
 3. ભાષા સાહિત્ય ધોરણ ૬ થી ૮
 4. સામાજિક વિજ્ઞાન સાહિત્યો ધોરણ ૬ થી ૮
 5. ગણિત, - વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી સાહિત્ય ધોરણ ૬ થી ૮

કલસ્ટિર કક્ષાની સેવાકાલીન શિક્ષક તાલીમ (ર૦૧૪-૧પ)
 1. કલસ્ટિર કક્ષાની સેવાકાલીન શિક્ષક તાલીમ સાહિત્યી ધોરણ ૧ થી પ
 2. ભાષા સાહિત્યટ ધોરણ ૬ થી ૮
 3. સામાજિક વિજ્ઞાન સાહિત્યો ધોરણ ૬ થી ૮
 4. ગણિત - વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી સાહિત્યી ધોરણ ૬ થી ૮

બી.આર.પી. તાલીમ મોડયુલ (ર૦૧૪-૧પ)
 1. બી.આર.પી. તાલીમ ભાષા મોડયુલ
 2. બી.આર.પી. તાલીમ અંગ્રેજી મોડયુલ
 3. બી.આર.પી. તાલીમ ગણિત, - વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી મોડયુલ
 4. બી.આર.પી. તાલીમ સામાજિક વિજ્ઞાન મોડયુલ

શિક્ષક સજજતા તાલીમ માર્ગદર્શિકા (ર૦૧૫-૧૬)
 1. શિક્ષક સજજતા તાલીમ ધોરણ ૧ થી ૨ વર્ષ ર૦૧૫-૧૬
 2. શિક્ષક સજજતા તાલીમ ધોરણ ૩ થી ૫ વર્ષ ર૦૧૫-૧૬
 3. શિક્ષક સજજતા તાલીમ ભાષા ધોરણ ૬ થી ૮ વર્ષ ર૦૧૫-૧૬
 4. શિક્ષક સજજતા તાલીમ સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ ૬ થી ૮ વર્ષ ર૦૧૫-૧૬
 5. શિક્ષક સજજતા તાલીમ ગણિત, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ધોરણ ૬ થી ૮ વર્ષ ર૦૧૫-૧૬
 6. શિક્ષક સજજતા તાલીમ માર્ગદર્શિકા : મારી શાળા સ્વચ્છ શાળા

જીવન કૌશલ શિક્ષણ
 1. નાટય કલા દ્વારા જીવન કૌશલ શિક્ષણ


સેવાકાલીન શિક્ષક તાલીમ (વર્ષ ર૦૧૬-૧૭)
 1. સેવાકાલીન શિક્ષક તાલીમ ધોરણ ૧ થી ૨
 2. સેવાકાલીન શિક્ષક તાલીમ ગણિત, વિજ્ઞાન અને પર્યાવરણ ધોરણ ૩ થી ૫
 3. સેવાકાલીન શિક્ષક તાલીમ ભાષા ધોરણ ૬ થી ૮
 4. સેવાકાલીન શિક્ષક તાલીમ ગણિત, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ધોરણ ૬ થી ૮
 5. સેવાકાલીન શિક્ષક તાલીમ સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ ૬ થી ૮


વપરાશકર્તાઓ : 3251706 © કોપીરાઇટ ૨૦૦૭-૨૦૦૮ શિક્ષણ વિભાગ. સર્વાધિકાર સુરક્ષિત.
છેલ્લા સુધારાની તારીખ :15/10/2016
ડિસક્લેમર