ખાતા વિષે

વ્યવસ્થાપક માળખુ - રાજય કચેરી
એસએસએસર્વ શિક્ષા અભિયાન
એસ.પી.ઓ.સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ ઓફિસ
એસ.પી.ડી.સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર
એસ.પી.ડી.એડિ. સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર
ટીટીટીચર્સ ટ્રેનિંગ (શિક્ષક તાલીમ)
એ.એસ. ઓલ્ટરનેટિવ સ્કુલિંગ (વૈકલ્પિક શિક્ષણ્)
એ.એસ. ઓલ્ટરનેટિવ સ્કુલિંગ (વૈકલ્પિક શિક્ષણ્)
આ.ઇ.ડી. ઇન્ટિગ્રેટેડ એજયુકેશન ફોર ડિસએબલ્ડ (સંકલિત શિક્ષણ)
ઇસીસીઇઅર્લી ચાઇલ્ડ કેર એન્ડ એજયુકેશન (પ્રારંભિક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણ)
ઓએસકચેરી અધીક્ષક
એફ એંન્ડ એઓ ફાયનાન્સ & એકાઉન્ટ ઓફિસર (હિસાબી અધિકારી)
એમ.આઇ.એસ.મેનેજમેન્ટ ઇન્ફર્મેશન સિસ્ટમ
પી એન્ડ એમ પ્લાનિંગ એન્ડ મેનેજમેન્ટ


વપરાશકર્તાઓ : 3260073 © કોપીરાઇટ ૨૦૦૭-૨૦૦૮ શિક્ષણ વિભાગ. સર્વાધિકાર સુરક્ષિત.
છેલ્લા સુધારાની તારીખ :18/7/2012
ડિસક્લેમર