મોડ્યુલ
RTE Notification (GR)
ક્રમRTE પરિપત્રોDateDownload
1પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિધાસહાયકની નિમણૂંક કરવા બાબત ૧૫/૦૪/૨૦૧૦
2પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓમાં વિદ્યાર્થી - શિક્ષકના ધોરણો સુધારવા બાબત ૦૩/૦૬/૨૦૧૦
3પ્રાથમિક શાળાઓમાં પ્રવેશ વખતે કસોટી - તપાસ ઉપર પ્રતિબંધ ૧૮/૦૨/૨૦૧૧
4પ્રાથમિક શિક્ષકોને ખાનગી ટયુશન કરવા ઉપર પ્રતિબંધ મુકવા અંગે ૧૮/૦૨/૨૦૧૧
5શૈક્ષણિક વર્ષ દરમ્‍યાન પ્રાથમિક શાળામાં શૈક્ષણિક કાર્ય માટેનો સમય નકકી કરવા બાબત. ૧૮/૦૨/૨૦૧૧
6પ્રાથમિક શાળાઓને કેપીટેશન ફી લેવા પ્રતિબંધ મુકવા બાબત ૧૮/૦૨/૨૦૧૧
7પ્રાથમિક શાળામાં બાળકોને એક જ ધોરણમાં રોકી રાખવા અથવા શાળામાંથી કાઢી મૂકવા ઉપર પ્રતિબંધ ૧૮/૦૨/૨૦૧૧
8પ્રાથમિક શાળામાં બાળકોને શારીરિક શિક્ષા અથવા માનસિક ત્રાસ આપવા ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવા અંગે ૧૮/૦૨/૨૦૧૧
9શાળા વ્યવસ્‍થાપન સમિતિ (SMC) ની રચના કરવા બાબત ૨૨/૦૩/૨૦૧૧
10જુન-૨૦૧૧-૧૨ ના શૈક્ષણિક વ ર્ષથી પ્રાથમિક શાળાઓમાં ધોરણ-૮ શરૂ કરવા બાબત. ૦૭/૦૪/૨૦૧૧
11પ્રાથમિક શિક્ષકો માટેની યોગ્‍યતા કસોટી ૨૭/૦૪/૨૦૧૧
12જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ / નગર શિક્ષણ સમિતિઓ હસ્‍તકની પ્રાથમિક શાળાઓ / ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિધાસહાયકની નિમણૂંક કરવા બાબત. ૨૭/૦૪/૨૦૧૧
13પ્રાથમિક શાળાઓને વિલીનીકરણ કરવા નીતિ નક્કી કરવા બાબત. ૦૯/૦૫/૨૦૧૧
14પ્રાથમિક શિક્ષકો માટેની યોગ્‍યતા કસોટી (સુધારો) ૧૪/૦૭/૨૦૧૧
15જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ / નગર શિક્ષણ સમિતિઓ હસ્તોકની પ્રાથમિક શાળઓ / ઉચ્ચઉ પ્રા. શાળઓમાં વિદ્યાસહાયકની નિમણૂંક કરવા બાબત (સુધારો) ૧૪/૦૭/૨૦૧૧
16૧૪/૦૭/૨૦૧૧
17શાળા વ્યવસ્‍થાપન સમિતિ ની રચના કરવા બાબત. ( સુધારો) ૦૨/૦૮/૨૦૧૧
18શાળા વ્‍યવસ્‍થાપન સમિતિ રચના - કર્તવ્‍યો અને ફરજોમાં ફેરફરા બાબત ૦૪/૧૧/૨૦૧૧
19પ્રાથમિક શાળાઓમાં મુખ્‍ય શિક્ષકો માટેની અભિયોગ્યતા કસોટી ૧૮/૦૧/૨૦૧૨
20SCPCR ની રચના બાબત ૨૮/૦૯/૨૦૧૨
21RTE-2009 હેઠળ સ્‍થાનિક સત્તામંડળ જાહેર કરવા બાબત ૦૧/૦૨/૨૦૧૩
22SCPCR ના સભ્‍યોની નિમણૂંક ૨૧/૦૨/૨૦૧૩
23રાજય સલાહકાર પરિષદની રચના કરવા બાબત ૨૧/૦૩/૨૦૧૩
24RTE-2009 હેઠળ સ્‍થાનિક સત્તા હેઠળ ફરિયાદ નિવારણ તંત્ર જોહર કરવા બાબત ૩૦/૦૪/૨૦૧૩
25ગુજરાત આરટીઇ રૂલ્સ ૨૦૧૨ ના સુધારા અંગેનું જાહેરનામું ૨૨/૦૫/૨૦૧૩
26RTE Act-2009 અને Rules 2012 માં નબળા અને વંચિત જૂથના બાળકોને બિનઅનુદાનિત પ્રા- શાળામાં રપ ટકા પ્રવેશ ૨૩/૦૫/૨૦૧૩
27 પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો - વિદ્યાસહાયકો અને મુખ્ય શિક્ષકોએ બજાવવાની ફરજો અને અનુસારની આચારસંહિતા૦૭/૦૨/૨૦૧૪
વપરાશકર્તાઓ : 3166835 © કોપીરાઇટ ૨૦૦૭-૨૦૦૮ શિક્ષણ વિભાગ. સર્વાધિકાર સુરક્ષિત.
છેલ્લા સુધારાની તારીખ :29/1/2020
ડિસક્લેમર