ખાતા વિષે

વ્‍યાપ

વ્યાપ્તિ અને રાજ્ય રૂપરેખા

એસ. એસ. એ. વ્યાપ્તિ

એસ.એસ.એ. વ્યાપ્તિ: 2014-15 2015-16
સમાવેલ જિલ્લાઓ : 33 33
મહાનગરપાલિકા:
(બાકીના જિલ્લાઓમાં સમાવેલ છે )
4 4
તાલુકાઓ : 248 249
ક્લસ્ટરો : 4268 4268
ડી.આઇ.ઇ.ટી. (જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન): 26 26
એસ.એસ.એ. વ્યાપ્તિ: 2013-14 2014-15
સમાવેલ જિલ્લાઓ : 26 33
મહાનગરપાલિકા:
(બાકીના જિલ્લાઓમાં સમાવેલ છે )
4 4
તાલુકાઓ : 224 248
ક્લસ્ટરો : 4268 4268
ડી.આઇ.ઇ.ટી. (જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન): 26 26


રાજ્ય રૂપરેખા : ( પુરાવો આપનાર ડી. આઈ. એસ. ઈ. DISE 2014-15 ) :

રાજ્ય રૂપરેખા: (પુરાવો આપનાર ડી.આઇ.એસ.ઇ DISE): 2014-15 2015-16
કુલ શાળાઓ : 43638 44018
સરકારી શાળાઓ : 33666 33751
અનુદાનીત શાળાઓ : 845 883
ખાનગી શળાઓ : 9127 9384

રાજ્ય રૂપરેખા: (પુરાવો આપનાર ડી.આઇ.એસ.ઇ DISE): 2013-14 2014-15
કુલ શાળાઓ : 43176 43638
સરકારી શાળાઓ : 33624 33666
અનુદાનીત શાળાઓ : 836 845
ખાનગી શળાઓ : 8716 9127

શિક્ષકો ની સંખ્યા : 309927 324842
પુરુષ : 138752 142777
સ્ત્રી : 171175 182065

વિદ્યાર્થીઓ ની સંખ્યા 9142451 9066814
પુરુષ : 4920420 4859464
સ્ત્રી : 4222031 4207350
બી.આર.સી/યુ.આર.સી. ની સંખ્યા 262 261
સી. આર.સી. ની સંખ્યા 4268
4268


ડ્રોપ આઉટ દર:
વષૅ ધો 1 to 5 ધો 1 to 8
કુમાર કન્યા કુલ કુમાર કન્યા કુલ
2013-14 1.97 2.02 2.00 6.53 7.28 6.91
2014-15 1.94 2.00 1.97 6.19 7.03 6.61
વપરાશકર્તાઓ : 2332946 © કોપીરાઇટ ૨૦૦૭-૨૦૦૮ શિક્ષણ વિભાગ. સર્વાધિકાર સુરક્ષિત.
છેલ્લા સુધારાની તારીખ :18/7/2017
ડિસક્લેમર