ખાતા વિષે

વ્‍યાપ

વ્યાપ્તિ અને રાજ્ય રૂપરેખા

એસ. એસ. એ. વ્યાપ્તિ

એસ.એસ.એ. વ્યાપ્તિ: 2016-17 2017-18
સમાવેલ જિલ્લાઓ : 33 33
મહાનગરપાલિકા:
(બાકીના જિલ્લાઓમાં સમાવેલ છે )
4 4
તાલુકાઓ : 249 249
ક્લસ્ટરો : 4268 4268
ડી.આઇ.ઇ.ટી. (જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન): 26 26

રાજ્ય રૂપરેખા : ( પુરાવો આપનાર ડી. આઈ. એસ. ઈ. DISE) :

રાજ્ય રૂપરેખા: (પુરાવો આપનાર ડી.આઇ.એસ.ઇ DISE): 2016-17 2017-18
કુલ શાળાઓ : 44545 45055
સરકારી શાળાઓ : 33739 33788
અનુદાનીત શાળાઓ : 819 688
ખાનગી શળાઓ : 9987 10579
શિક્ષકો ની સંખ્યા : 327927 336113
પુરુષ : 142484 144118
સ્ત્રી : 185443 191995
વિદ્યાર્થીઓ ની સંખ્યા 9012173 8856529
પુરુષ : 4814610 4735576
સ્ત્રી : 4197563 4120953


ડ્રોપ આઉટ દર:
વષૅ ધો 1 to 5 ધો 1 to 8
કુમાર કન્યા કુલ કુમાર કન્યા કુલ
2013-14 1.97 2.02 2.00 6.53 7.28 6.91
2014-15 1.94 2.00 1.97 6.19 7.03 6.61
2015-16 1.67 1.81 1.74 5.88 6.79 6.34
2016-17 1.43 1.61 1.54 5.57 6.55 6.06
2017-18 1.31 1.53 1.33 4.56 6.21 5.33
વપરાશકર્તાઓ : 3211116 © કોપીરાઇટ ૨૦૦૭-૨૦૦૮ શિક્ષણ વિભાગ. સર્વાધિકાર સુરક્ષિત.
છેલ્લા સુધારાની તારીખ :6/6/2018
ડિસક્લેમર