ખાતા વિષે
મુખ્‍ય ભાગ
 • ગુણવત્તામાં સુધારો

 • સમુદાય / જ્ઞાતી એકીકરણ

 • કન્યા કેળવણી

 • નિશાળે ન જતા બાળકોનું શિક્ષણ

 • વિશીષ્ટન જરૂરીયાત વાળા બાળકોનું શિક્ષણ

 • અનુસુચિત જાતી/જનજાતીના બાળકોનું શિક્ષણ

 • શહેરથી વંચીત બાળકનું શિક્ષણ

 • બાળપણની પૂર્વ કાળજી અને શિક્ષણ (ઇ.સી.સી.ઇ.)

 • કોમ્પ્યુટર ધ્વારા શિક્ષણ

 • બાંધકામ અને સમારકામ

 • સંશોધન અને મૂલ્યાંમકન

 • શાળાના બાળકની ગ્રહણશકિત

વપરાશકર્તાઓ : 3211577 © કોપીરાઇટ ૨૦૦૭-૨૦૦૮ શિક્ષણ વિભાગ. સર્વાધિકાર સુરક્ષિત.
છેલ્લા સુધારાની તારીખ :14/7/2012
ડિસક્લેમર