ખાતા વિષે

વ્યવસ્થાપક માળખુ – જીલ્લા કક્ષાએ
એડીપીસીઆસી. જિલ્લા પ્રોજેક્ટ કોઓર્ડિનેટર
એઓએકાઉન્ટ ઓફિસર (હિસાબી અધિકારી)
એકાઉન્ટ ઓફિસર (હિસાબી અધિકારી)ઓફિસર ઇન ચાર્જ
બી.આર.જી.બ્લોક રીસોર્સ ગ્રુપ
સી.આર.સી.ક્લસ્ટર રીસોર્સ ગ્રુપ
બી આર.સી.બ્લોક રીસોર્સ સેન્ટર
સી.આર.સી.ક્લસ્ટર રીસોર્સ સેન્ટર
એસ.એમ.સી.સ્કુલ મેનેજમેન્ટ કમિટિ (શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ)


વપરાશકર્તાઓ : 3259800 © કોપીરાઇટ ૨૦૦૭-૨૦૦૮ શિક્ષણ વિભાગ. સર્વાધિકાર સુરક્ષિત.
છેલ્લા સુધારાની તારીખ :18/7/2012
ડિસક્લેમર