ખાતા વિષે

વ્યવસ્થાપક માળખુ – જીલ્લા કચેરી
ડીપીસીજિલ્લા પ્રોજેક્ટ કોઓર્ડિનેટર
ટીટીટીચર્સ ટ્રેનિંગ (શિક્ષક તાલીમ)
એ.એસ. ઓલ્ટરનેટિવ સ્કુલિંગ (વૈકલ્પિક શિક્ષણ્)
આ.ઇ.ડી. ઇન્ટિગ્રેટેડ એજયુકેશન ફોર ડિસએબલ્ડ (સંકલિત શિક્ષણ)
ઇસીસીઇ અર્લી ચાઇલ્ડ કેર એન્ડ એજયુકેશન (પ્રારંભિક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણ)
એઓએકાઉન્ટ ઓફિસર (હિસાબી અધિકારી)
એસ.એમ.સી.સ્કુલ મેનેજમેન્ટ કમિટિ (શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ)
બી આર.સી.બ્લોક રીસોર્સ સેન્ટર
સી.આર.સી.ક્લસ્ટર રીસોર્સ સેન્ટર


વપરાશકર્તાઓ : 3259785 © કોપીરાઇટ ૨૦૦૭-૨૦૦૮ શિક્ષણ વિભાગ. સર્વાધિકાર સુરક્ષિત.
છેલ્લા સુધારાની તારીખ :18/7/2012
ડિસક્લેમર