ખાતા વિષે

વ્યવસ્થાપક માળખુ - રાજય કક્ષાએ
એસ.પી.ડી.સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર
એસ.પી.ડી.એડિ. સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર
એફ એંન્ડ એઓ ફાયનાન્સ & એકાઉન્ટ ઓફિસર (હિસાબી અધિકારી)
ઓઆઇસીઓફિસર ઇન ચાર્જ
એસએસએસર્વ શિક્ષા અભિયાન
જીસીઆરટીગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ
વપરાશકર્તાઓ : 3259779 © કોપીરાઇટ ૨૦૦૭-૨૦૦૮ શિક્ષણ વિભાગ. સર્વાધિકાર સુરક્ષિત.
છેલ્લા સુધારાની તારીખ :18/7/2012
ડિસક્લેમર