ખાતા વિષે

સંપર્ક
ગુજરાત પ્રારંભિક શિક્ષણ પરિષદ (GCEE)
સર્વ શિક્ષા અભિયાન,
સેકટર-૧૭, ગાંધીનગર.
ફોન નં.૦૭૯-૨૩૨૩૮૪૦૪, ૦૭૯-૨૩૨૩૪૯૩૯, ૦૭૯-૨૩૨૩૫૦૬૯, ૦૭૯-૨૩૨૩૫૦૬૩
ફેકસઃ- ૦૭૯- ૨૩૨૩૮૪૦૪
ટોલ ફ્રી નં: ૧૮૦૦-૨૩૩-૭૯૬૫
ઈ-મેઇલઃ estssaguj@gmail.com

સર્વ સિક્ષા અભિયાન મિસન અંતર્ગત કચેરી અને ટોલફ્રી નંબરની યાદી વર્ષ 2012-13

સર્વ શિક્ષા અભિયાન નો મુખ્ય ઉદ્દેશ ૬ થી ૧૪ વર્ષ ની વય જૂથના તમામ બાળકો ને મફત,ફરજીયાત અને ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ પૂરુ પાડવાનો છે. આ માટે આપની આસપાસના વિસ્તારમાં શાળામાં કદીનગયેલ,શાળામાંથી ધો-૮ પૂર્ણ કર્યા સિવાય શાળાછોડી ગયેલ, વિશષ્ટજરૂરીયાત વાળા (વિક્લાંગ) સહિત નાં તમામ બાળકોના શિક્ષણઅને સર્વ શિક્ષા અભિયાન સંબંધિત ફરીયાદ,રજૂઆત,માહિતી માટે નીચેના ટોલફ્રી નંબરો પર ક્ચેરીના કામ કાજના દિવસોમાં ૧૧:૦૦ થી ૦પ:૦૦ દરમ્યાન સંપર્ક કરી શકાશે.

જિલ્લો/કોર્પો.ટોલફ્રી નંબરોજિલ્લો/કોર્પો.ટોલફ્રી નંબરો
અમદાવાદ૧૮૦૦ -૨૩૩ -૦૩૬૬નવસારી૧૮૦૦ ૨૩૩ ૧૭૦૯
અમરેલી૧૮૦૦ ૨૩૩ પ૩૩૨પંચમહાલ૧૮૦૦ ૨૩૩ ૨૪૧૭
આણંદ૧૮૦૦ ૨૩૩ ૭૬૩પપાટણ૧૮૦૦ ૨૩૩ ૦૭૦પ
બનાસકાંઠા૧૮૦૦ ૨૩૩ ૩૧૪૨પોરબંદર૧૮૦૦ ૨૩૩ ૩૧પ૧
ભરૂચ૧૮૦૦ ૨૩૩ ૨૬૪૨રાજકોટ૧૮૦૦ ૨૩૩ ૬૨૩૧
ભાવનગર ૧૮૦૦ ૨૩૩ ૦૮પ૪સાબરકાંઠા ૧૮૦૦ ૨૩૩ ૧૯પપ
દાહોદ૧૮૦૦ ૨૩૩ ૩૧પ૨સુરત૧૮૦૦ ૨૩૩ ૪૮૨૦
ડાંગ૧૮૦૦ ૨૩૩ ૦૪૮૦સુરેન્દ્નનગર૧૮૦૦ ૨૩૩ ૩૧પ૩
ગાંધીનગર૧૮૦૦ ૨૩૩ ૧૦૩૬તાપી૧૮૦૦ ૨૩૩ ૨૧૩૦
જામનગર૧૮૦૦ ૨૩૩ ૩૧૪૩વડોદરા૧૮૦૦ ૨૩૩ ૨૬૭૩
જુનાગઢ૧૮૦૦ ૨૩૩ ૩૧૪૯વલસાડ ૧૮૦૦ ૨૩૩ ૩૧૯૦
ખેડા૧૮૦૦ ૨૩૩ ૨૪૧૬અમદાવાદ કોર્પો૧૮૦૦ ૨૩૩ ૧૦૪૨
ક્ચ્છ૧૮૦૦ ૨૩૩ ૬પ્૨૯રાજકોટ કોર્પો૧૮૦૦ ૨૩૩ ૦૦પ૨
મહેસાણાં૧૮૦૦ ૨૩૩ ૦૦૭૪સૂરત કોર્પો૧૮૦૦ ૨૩૩ ૨૦૨૮
નર્મદા૧૮૦૦ ૨૩૩ ૨૬૪૧વડોદરા કોર્પો ૧૮૦૦ ૨૩૩ ૨૬૭૨

સર્વ શિક્ષા અભિયાન
કોમ્પ્‍યુટર એડેડ લર્નિંગ (CAL) પ્રોજેકટ
(CAL) પ્રોજેકટ અંતર્ગત કોમ્પ્‍યુટર લેબ અંગેની સમસ્‍યા નોંધાવવા માટેના ટોલ ફ્રી હેલ્‍પ ડેસ્‍ક
ક્રમ જિલ્‍લો ટોલ ફ્રી હેલ્‍પ ડેસ્‍ક સંપર્ક નંબર અમલીકરણ એજન્‍સી
આણંદ ૧૮૦૦ ર૩૩૬ ૩૦૩ મે. આઇ.એલ. એન્‍ડ એફ. એસ. લીમીટેડ
ખેડા ૧૮૦૦ ર૩૩૬ ૩૦પ મે. આઇ.એલ. એન્‍ડ એફ. એસ. લીમીટેડ
પંચમહાલ ૧૮૦૦ ર૩૩૬ ૩૦૬ મે. આઇ.એલ. એન્‍ડ એફ. એસ. લીમીટેડ
રાજકોટ ૧૮૦૦ ર૩૩૬ ૩૦૭ મે. આઇ.એલ. એન્‍ડ એફ. એસ. લીમીટેડ
ભાવનગર ૧૮૦૦ ર૩૩૬ ૩૦૪ મે. આઇ.એલ. એન્‍ડ એફ. એસ. લીમીટેડ
સુરેન્‍દ્રનગર ૧૮૦૦ ર૩૩૬ ૩૦૮ મે. આઇ.એલ. એન્‍ડ એફ. એસ. લીમીટેડ
દાહોદ ૧૮૦૦ ૩૦૧૦ ૨૯૨૦ મે. કોર એજયુકેશન એન્‍ડ ટેકનોલોજીસ લીમીટેડ
વડોદરા ૧૮૦૦ ૩૦૧૦ ૨૯૨૦ મે. કોર એજયુકેશન એન્‍ડ ટેકનોલોજીસ લીમીટેડ
નર્મદા ૧૮૦૦ ૩૦૧૦ ૨૯૨૦ મે. કોર એજયુકેશન એન્‍ડ ટેકનોલોજીસ લીમીટેડ
૧૦ ભરુચ ૧૮૦૦ ૩૦૧૦ ૨૯૨૦ મે. કોર એજયુકેશન એન્‍ડ ટેકનોલોજીસ લીમીટેડ
૧૧ સુરત અને વલસાડ ૧૮૦૦ ૩૦૧૦ ૨૯૨૦ મે. કોર એજયુકેશન એન્‍ડ ટેકનોલોજીસ લીમીટેડ
૧૨ તાપી ૧૮૦૦ ૩૦૧૦ ૨૯૨૦ મે. કોર એજયુકેશન એન્‍ડ ટેકનોલોજીસ લીમીટેડ
૧૩ સાબરકાંઠા ૧૮૦૦ ર૩૩ ૪૧૬૧ મે. એચસીએલ ઇન્‍ફોસીસ્‍ટમ્‍સ લીમીટેડ
૧૪ અમદાવાદ ૧૮૦૦ ર૩૩ ૪૧૭૧ મે. એચસીએલ ઇન્‍ફોસીસ્‍ટમ્‍સ લીમીટેડ
૧૫ ગાંધીનગર ૧૮૦૦ ર૩૩ ૪૧૮૧ મે. એચસીએલ ઇન્‍ફોસીસ્‍ટમ્‍સ લીમીટેડ
૧૬ બનાસકાંઠા ૧૮૦૦ ર૩૩ ૬૩૦૯ મે. એવરોન એજયુકેશન લીમીટેડ
૧૭ કચ્‍છ - ભુજ ૧૮૦૦ ર૩૩ ૬૩૧૦ મે. એવરોન એજયુકેશન લીમીટેડ
૧૮ જૂનાગઢ ૧૮૦૦ ર૩૩ ૬૩૧૧ મે. એવરોન એજયુકેશન લીમીટેડ
૧૯ પોરબંદર ૧૮૦૦ ર૩૩ ૬૩૧ર મે. એવરોન એજયુકેશન લીમીટેડ
૨૦ અમરેલી ૧૮૦૦ ર૩૩ ૬૩૧૩ મે. એવરોન એજયુકેશન લીમીટેડ
૨૧ જામનગર ૧૮૦૦ ર૩૩ ૬૩૧૪ મે. એવરોન એજયુકેશન લીમીટેડ
ટોલ ફ્રી નંબર ની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

વપરાશકર્તાઓ : 3210724 © કોપીરાઇટ ૨૦૦૭-૨૦૦૮ શિક્ષણ વિભાગ. સર્વાધિકાર સુરક્ષિત.
છેલ્લા સુધારાની તારીખ :17/5/2017
ડિસક્લેમર