ઇ-નાગરિક
સંક્ષેપાક્ષરોની યાદી

એમઆઇએસ

મેનેજમેન્ટ ઇન્ફોર્મેશન સીસ્ટમ

એનસીઇઆરટી

નેશનલ કાઉન્સીલ ઓફ એજયુકેશનલ રીસર્ચ એન્ડ ટ્રેનિંગ

એનસીટીઇ

નેશનલ કાઉન્સીલ ઓફ ટીચર એજયુકેશન

એનઇઆર

નેટ એનરોલમેન્ટ રેશિયો

એનએફએચએસ

નેશનલ ફેમિલી હેલ્થ સર્વે

એનયુઇપીએસ

નેશનલ યુનિર્સીટી ઓફ એજયુકેશન પ્લાનિંગ એન્ડ એડમીનીસ્ટ્રેટ

એનઆરજી

નેશનલ રીસોર્સ ગ્રુપ

પીએબી

પ્રોજેકટ એપ્રુવલ બોર્ડ

પીઆરઆઇ

પંચાયતી રાજ ઇન્સ્ટીટયુટ

પીએસ

પ્રાયમરી સ્કુલ

પીટીઆર

પ્યુપીલ ટીચર રેશિયો

પીઆરએજીએનએ

પ્રવૃતિ દ્વારા જ્ઞાન – એન એકટીવીટી બેઝડ લર્નિંગ એપ્રોચ

પીએન્ડએમ

પ્લાનિંગ એન્ડ મેનેજમેન્ટ

આરઇએમએસ

રીસર્ચ, એવોલ્યુએશન, મોનીટરીંગ એન્ડ સુપરવિઝન

આરટીઇ

રાઇટ ટુ એજયુકેશન

એસએમસી

સ્કુલ મેનેજમેન્ટ કમિટી

એસપીડી

સ્ટેટ પ્રોજકેટ ડાયરેકટર

એસપીઇ

સ્ટેટ પ્રોજેકટ એન્જિનીયર

એસપીઓ

સ્ટેટ પ્રોજેકટ ઓફિસ

એસએઅસએ

સર્વ શિક્ષા અભિયાન

એસટીપી

સ્પેશિયલ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ

ટીએલઇ

ટીચર લર્નિંગ ઇકવીપ્મેન્ટ

ટીએલએમ

ટીચર લર્નિંગ મટીરીયલ

ટીઓઆર

ટર્મ્સ ઓફ રેફરેન્સ

ટીએસસી

ટોટલ સેનીટેશન કમ્પેઇન

ટીએસજી

ટેકનીકલ સપોર્ટ ગ્રુપ

ટીટી

ટીચર્સ ટ્રેનિંગ

યુપીએસ

અપર પ્રાયમરી સ્કુલ

યુડીઆઇએસઇ

યુનિફાઇડ ડિસ્ટ્રીકટ ઇન્ફોર્મેશન સીસ્ટમ ફોર એજયુકેશન

પાછળ જુઓ
વપરાશકર્તાઓ : 3084371 © કોપીરાઇટ ૨૦૦૭-૨૦૦૮ શિક્ષણ વિભાગ. સર્વાધિકાર સુરક્ષિત.
છેલ્લા સુધારાની તારીખ :29/8/2017
ડિસક્લેમર