ઇ-નાગરિક
આર.ટી.આઇ. અધિકારી
.જાહેર માહિતી અધિકારીએપેલેટ (કાયદા) સત્તાધિકારી
Name of Authorityગુજરાત પ્રારંભિક શિક્ષણ પરિષદ,
શ્રી નિપુણ ચોકસી
ગુજરાત પ્રારંભિક શિક્ષણ પરિષદ,
શ્રીમતી જયશ્રી દેવાંગન ,જી.એ.એસ
PIO Designationસ્ટેટ પ્રોજેકટ ઈજનેર- IIએડિશનલ સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર
Locationગાંધીનગરગાંધીનગર
Office Addressસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ ડાયરેકટરની કચેરી, સર્વ શિક્ષા અભિયાન, સેકટર-૧૭, ગાંધીનગરસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ ડાયરેકટરની કચેરી, સર્વ શિક્ષા અભિયાન, સેકટર-૧૭, ગાંધીનગર
Phone No.૦૭૯-૨૩૨ ૪૯૦૬૦૦૭૯-૨૩૨ ૩૨૪૧૩
Fax No.--
Email IDestssaguj@gmail.comaspdssaguj@gmail.com
વપરાશકર્તાઓ : 3129767 © કોપીરાઇટ ૨૦૦૭-૨૦૦૮ શિક્ષણ વિભાગ. સર્વાધિકાર સુરક્ષિત.
છેલ્લા સુધારાની તારીખ :15/6/2019
ડિસક્લેમર