સમાચાર અને વિશેષતાindia.gov.in

સમાચાર અને વિશેષતા
Live News
 
Expression of Interest (EoI) for evaluating technology platforms for Digital Classroom solutions for Govt. Elementary Schools within the State of Gujarat.  
 
Archieve News
 
SAMARTH: ONLINE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS  
લર્નિંગ આઉટકમ પોસ્ટર તેમજ પૂરવણી પુસ્તિકા  
Gujarat Quiz Praveshika 2017  
Registration for Gujarat Quiz 2017  
જિલ્લા અને તાલુકા કોઓર્ડીનેટરની જગ્યા માટે અરજીનો નમુનો  
123456
વપરાશકર્તાઓ : 2570767 © કોપીરાઇટ ૨૦૦૭-૨૦૦૮ શિક્ષણ વિભાગ. સર્વાધિકાર સુરક્ષિત.
છેલ્લા સુધારાની તારીખ :14/5/2012
ડિસક્લેમર