મોડ્યુલ

સ્પેશીયલ તાલીમ મોડ્યુલસ્પેશીયલ તાલીમ મોડ્યુલ ભાગ-1
સ્પેશીયલ તાલીમ મોડ્યુલ ભાગ-2

માસ્ટર ટ્રેઇનર તાલીમ મોડ્યુલ-2012-13
સ્પેસિયલ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ માર્ગદર્શિકા

સ્પેશિયલ ટ્ર્રેનિંગ પ્રોગ્રામ મોડયુલ પર્યાવરણ અને ગણિત ધોરણ- ૩ અને ૪
સ્પેશિયલ ટ્ર્રેનિંગ પ્રોગ્રામ મોડયુલ હિન્દી ધોરણ- ૩ અને ૪

સ્પેશિયલ ટ્ર્રેનિંગ પ્રોગ્રામ મોડયુલ ગુજરાતી ધોરણ- ૩ અને ૪
સ્પેશિયલ ટ્ર્રેનિંગ પ્રોગ્રામ મોડયુલ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ધોરણ- ૫

સ્પેશિયલ ટ્ર્રેનિંગ પ્રોગ્રામ મોડયુલ અંગ્રેજી ધોરણ- ૫ અને ૬
સ્પેશિયલ ટ્ર્રેનિંગ પ્રોગ્રામ મોડયુલ ગુજરાતી ધોરણ- ૫ અને ૬

સ્પેશિયલ ટ્ર્રેનિંગ પ્રોગ્રામ મોડયુલ હિન્દી ધોરણ- ૫ અને ૬
સ્પેશિયલ ટ્ર્રેનિંગ પ્રોગ્રામ મોડયુલ ગણિત ધોરણ- ૫ અને ૬

સ્પેશિયલ ટ્ર્રેનિંગ પ્રોગ્રામ મોડયુલ સામાજીક વિજ્ઞાન ધોરણ- ૫ અને ૬
સ્પેશિયલ ટ્ર્રેનિંગ પ્રોગ્રામ મોડયુલ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ધોરણ- ૬

વપરાશકર્તાઓ : 3206131 © કોપીરાઇટ ૨૦૦૭-૨૦૦૮ શિક્ષણ વિભાગ. સર્વાધિકાર સુરક્ષિત.
છેલ્લા સુધારાની તારીખ :24/5/2017
ડિસક્લેમર