ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્ત‍ક બોર્ડ
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
સ્થળ નકશો
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી

પાઠ્યપુસ્ત્કો
india.gov.in
ધોરણ - ૧૨ જીવવિજ્ઞાન (સત્ર-૪)
ક્રમાંક નંપ્રકરણનું નામ ડાઉનલોડ
અનુક્રમણિકાગુજરાતીઅંગ્રેજી
પ્રકરણ ૧ગુજરાતીઅંગ્રેજી
પ્રકરણ ૨ગુજરાતીઅંગ્રેજી
પ્રકરણ ૩ગુજરાતીઅંગ્રેજી
પ્રકરણ ૪ગુજરાતીઅંગ્રેજી
પ્રકરણ ૫ગુજરાતીઅંગ્રેજી
પ્રકરણ ૬ગુજરાતીઅંગ્રેજી
પ્રકરણ ૭ગુજરાતીઅંગ્રેજી
પ્રકરણ ૮ગુજરાતીઅંગ્રેજી
૧૦પ્રકરણ ૯ગુજરાતીઅંગ્રેજી
૧૧પ્રકરણ ૧૦ગુજરાતીઅંગ્રેજી
૧૨પ્રકરણ ૧૧ગુજરાતીઅંગ્રેજી
૧૩પ્રકરણ ૧૨ગુજરાતીઅંગ્રેજી
૧૪પારિભાષિક શબ્દોગુજરાતી