ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્ત‍ક બોર્ડ
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
સ્થળ નકશો
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી

પાઠ્યપુસ્ત્કો
india.gov.in
ધોરણ-૧૨ રસાયણવિજ્ઞાન(સત્ર-3)
ક્રમાંક નં પ્રકરણનું નામ ડાઉનલોડ
અનુક્રમણિકાગુજરાતી અંગ્રેજી
પ્રકરણ ૧ગુજરાતી અંગ્રેજી
પ્રકરણ ૨
ગુજરાતી અંગ્રેજી
પ્રકરણ ૩
ગુજરાતી અંગ્રેજી
પ્રકરણ ૪
ગુજરાતી અંગ્રેજી
પ્રકરણ ૫
ગુજરાતી અંગ્રેજી
પ્રકરણ ૬
ગુજરાતી અંગ્રેજી

પ્રકરણ ૭
ગુજરાતી અંગ્રેજી

લોગ ટેબલ
ગુજરાતી અંગ્રેજી