ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્ત‍ક બોર્ડ
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
સ્થળ નકશો
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી

પાઠ્યપુસ્ત્કો
india.gov.in
ધોરણ - ૧૨ ગણિત (સત્ર-૪)
ક્રમાંક નં પ્રકરણનું નામ ડાઉનલોડ
અનુક્રમણિકાગુજરાતીઅંગ્રેજી
પ્રકરણ ૧ગુજરાતીઅંગ્રેજી
પ્રકરણ ૨ ગુજરાતીઅંગ્રેજી
પ્રકરણ ૩ ગુજરાતીઅંગ્રેજી
પ્રકરણ ૪ ગુજરાતીઅંગ્રેજી
પ્રકરણ ૫ ગુજરાતીઅંગ્રેજી
પ્રકરણ ૬ ગુજરાતીઅંગ્રેજી
પ્રકરણ ૭ ગુજરાતીઅંગ્રેજી
જવાબોગુજરાતીઅંગ્રેજી
૧૦પારિભાષિક શબ્દોઅંગ્રેજી