ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્ત‍ક બોર્ડ
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
સ્થળ નકશો
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી

પાઠ્યપુસ્ત્કો
india.gov.in
ધોરણ-૧૨ ભૌતિકવિજ્ઞાન(સત્ર-3)
ક્રમાંક નં પ્રકરણનું નામ ડાઉનલોડ
અનુક્રમણિકાઅંગ્રેજીગુજરાતી
પ્રકરણ ૧અંગ્રેજીગુજરાતી
પ્રકરણ ૨
અંગ્રેજીગુજરાતી
પ્રકરણ ૩
અંગ્રેજીગુજરાતી
પ્રકરણ ૪
અંગ્રેજીગુજરાતી
પ્રકરણ ૫
અંગ્રેજીગુજરાતી
પ્રકરણ ૬
અંગ્રેજીગુજરાતી

પ્રકરણ ૭
અંગ્રેજીગુજરાતી

પુનરાવર્તન
અંગ્રેજીગુજરાતી
૧૦લોગ ટેબલઅંગ્રેજીગુજરાતી