ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્ત‍ક બોર્ડ
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
સ્થળ નકશો
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી

ઇ-નાગરિક
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
માહિતી મેળવવાના અધિકાર અધિનિયમ - ૨૦૦૫
ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠયપુસ્તક મંડળના સ્થાપનકાળથી માન. કાર્યવાહક પ્રમુખશ્રીઓની નામાવાલી અને કારકીર્દીનો સમયગાળો
અ.નં. નામ સમયગાળો
તારીખથી તારીખ સુધી
શ્રી એન.આર. ત્રિવેદી તા. ૩૭-૧૯૭૨ તા. ૧૧-૨-૧૯૭૪
શ્રી. બી.એ. કુરેશી તા. ૧૨-૨-૧૯૭૪ તા. ૧૧-૧૧-૧૯૭૫
શ્રી. એન. આર. ત્રિવેદી તા. ૧૨-૧૧-૧૭૯૫ તા. ૭-૨-૧૯૭૮
શ્રી લલ્લુભાઈ એમ. પટેલ તા. ૭-૨-૧૯૭૯ તા. ૩૦-૪-૧૯૮૨
શ્રી હસમુખભાઈ પટેલ તા. ૧-૫-૧૯૮૨ તા. ૭-૨-૧૯૮૨
શ્રી કે.પી. યાજ્ઞિક તા. ૮-૨-૧૯૮૫ તા. ૩૧-૮-૧૯૮૫
શ્રી કે. રામમૂર્તિ (IAS) તા. ૧-૯-૧૯૮૫ તા. ૬-૧૧-૧૯૮૫
શ્રી આર.ડી. દવે તા. ૭-૧૧-૧૯૮૫ તા. ૧૨-૧૦-૧૯૮૮
શ્રી કે.ડી. બુધ્ધ (IAS) તા. ૧૩-૧૦-૧૯૮૮ તા. ૨૭-૧૦-૧૯૮૮
૧૦ શ્રી. ટી.આર. અગનાની તા. ૨૮-૧૦-૧૯૮૮ તા. ૨૯-૧૨-૧૯૮૯
૧૧ શ્રી. કે.એસ. શાસ્ત્રી તા. ૩૦-૧૨-૧૯૮૯ તા. ૨-૨-૧૯૯૦
૧૨ શ્રી કે. રામમૂર્તિ (IAS) તા. ૩-૨-૧૯૯૦ તા. ૨૨-૨-૧૯૯૦
૧૩ શ્રી નરહરિ પરીખ તા. ૨૩-૨-૧૯૯૦ તા. ૭-૧૦-૧૯૯૦
૧૪ શ્રી સુરેશભાઈ પંચોલી તા. ૮-૧૦-૧૯૯૦ તા. ૧૮-૩-૧૯૯૫
૧૫ શ્રી એસ.ડી. શર્મા તા. ૯-૫-૧૯૯૫ તા. ૧૨-૨-૧૯૯૬
૧૬ શ્રી ગંભીરસિંહ ગોહિલ તા. ૧૬-૧૨-૧૯૯૬ તા. ૬-૩-૧૯૯૮
૧૭ શ્રી સુધીર માંકડ તા. ૭-૩-૧૯૯૮ તા. ૨૦-૯-૧૯૯૮
૧૮ શ્રી શાંતિભાઈ શેઠ તા. ૨૧-૬-૧૯૯૮ તા. ૨૩-૯-૨૦૦૨
૧૯ શ્રી વરેશ સિન્હા (IAS) તા. ૨૪-૯-૨૦૦૨ તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૩
૨૦ શ્રી પી. પનીરવેલ (IAS) તા. ૧-૧-૨૦૦૪ તા. ૯-૪-૨૦૦૮
૨૧ ડો.હસમુખ અઢિયા તા. ૧૦-૪-૨૦૦૮તા. ૦૨-૦૮-૨૦૧૨
૨૨ ડો.નિતિનભાઇ પેથાણી તા. ૦૩-૦૮-૨૦૧૨ થી ચાલુ