ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્ત‍ક બોર્ડ
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
સ્થળ નકશો
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી

ઇ-નાગરિક
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
માહિતી મેળવવાના અધિકાર અધિનિયમ - ૨૦૦૫
પ્રોસેસની કામગીરી અંગેના ભાવનું લીસ્ટ
અ.નં. વિગત કલર ચો.સે.મી.નો ભાવ (પૈસામાં)
(૧) ફલોપી/ઝીપ ઉપરથી પોઝીટીવ તૈયાર કરવાના... એક કલર... ૦.૧૫
બે કલર... ૦.૩૦
ત્રણ કલર / ચાર કલર... ૦.૬૦
(૨) સ્કેનર પર પોઝીટીવ તૈયાર કરવાના ભાવ... એક કલર... ૦.૩૦
(ફલોપી ૅ ફોટો અથવા ટી.પી.) બે કલર... ૦.૬૫
ત્રણ કલર / ચાર કલર... ૧.૨૫
(૩) સિસ્ટમ ઉપર વધારાના અપ પોઝીટીવ કાઢવાનો ભાવ. એક કલર... ૦.૨૦
બે કલર... ૦.૪૦
ત્રણ કલર ૦.૬૦
ચાર કલર ૦.૮૦
(૪) લાઈન પેજ નેગેટીવ.. ૦.૧૦ ચો.સેમી.
કેમેરા ઉપર પોઝીટીવ ૦.૧૦ ચો.સેમી.