ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્ત‍ક બોર્ડ
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
સ્થળ નકશો
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી

ઇ-નાગરિક
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
માહિતી મેળવવાના અધિકાર અધિનિયમ - ૨૦૦૫
ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠયપુસ્તક મંડળના મુખ્ય એકમો અને તેના સરનામાની યાદી
અ.નં. એકમ સરનામું
1 મુખ્ય કચેરી (ગાંધીનગર) ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠયપુસ્તક મંડળ ""વિઘાયન'' સેક્ટર -૧૦/એ, બીજનિગમ પાસે. ગાંધીનગર
ગોડાઉન (ગાંધીનગર ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠયપુસ્તક મંડળ સેક્ટર-૨૫, જી.આઈ.ડી.સી. મધુર ડેરીની બાજુમાં, રાજ પ્રાથમિક શાળા સામે, ગાંધીનગર
પ્રેસયુનિટ (ગાંધીનગર) ''
સ્ટાફક્વાર્ટર્સ (ગાંધીનગર) ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠયપુસ્તક મંડળ આઈ.ટી.આઈ. સામે, સેક્ટર -૨૪ ગાંધીનગર
રિટેઈલ સેલડેપો-મુખ્ય કચેરી (ગાંધીનગર) ગુજરાત રાજ્ય રાજ્ય શાળા પાઠયપુસ્તક મંડળ (ભોંયતળિયે) ""વિઘાયન'' સેક્ટર - ૧૦/એ, બીજનિગમ સામે ગાંધીનગર
સેલડેપો (અમદાવાદ) ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠયપુસ્તક મંડળ ગોડાઉનં નં. ૯, અસારવા રેલ્વે ઓવરબ્રીજ નીચે અસારવા મીલના નાકે, અમદાવાદ
ગોડાઉન (દૂધેશ્વર, અમદાવાદ) ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠયપુસ્તક મંડળ શેડ નં. ૪૫-૪૬, ૬૪-૬૫ અમૃતા એસ્ટેટ, દૂધેશ્વર પાણીની ટાંકી સામે, અમદાવાદ
સૂચિત સેલડેપો પ્લોટ, (અમદાવાદ) ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠયપુસ્તક મંડળ ધાટલોડીયા ટી.પી.સ્કીમ, પેટ્રોલપંપ પાસે, અમદાવાદ