ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્ત‍ક બોર્ડ
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
સ્થળ નકશો
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી

ઇ-નાગરિક
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
માહિતી મેળવવાના અધિકાર અધિનિયમ - ૨૦૦૫
ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠયપુસ્તક મંડળના સ્થાપનાકાળથી મંડળના માન. પ્રમુખશ્રીઓ (માન. શિક્ષણમંત્રીશ્રી)ની નામાવલી
અ.નં. નામ
શ્રી ગોરધનદાસ ચોખાવાલા
શ્રી નવલભાઈ શાહ
શ્રીમતી આયશાબેગમ શેખ
શ્રી પ્રબોધભાઈ રાવલ
શ્રી હસમુખભાઈ પટેલ
શ્રી કરસનભાઈ સોનેરી
શ્રી નરહરિ અમીન
શ્રી નલિનભાઈ ભટ્ટ
શ્રી શંકરસિંહ વાધેલા (માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી અને શિક્ષણમંત્રીશ્રી)
૧૦ શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ
૧૧ શ્રી રમણભાઇ વોરા
૧૨ શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા